World happiness report
Bewust leiderschap
Sheila Neijman
Bewust leiderschap
03/21/2024
5 min
0

World Happiness Report jaar 2024

03/21/2024
5 min
0

In een wereld waarin geluk centraal zou moeten staan - wat met uitdagingen zoals pandemieën, oorlogen en sociale onrust geen vanzelfsprekendheid meer is (als het dat ooit al was) - presenteert het World Happiness Report 2024 weer een nieuwe editie. Dit jaar richt het rapport zich op een aspect van geluk: "De verschillende levensfasen van de mensheid". Het rapport daagt uit om de stereotype opvattingen over geluk en leeftijd te heroverwegen. Het toont een wereld waarin geluk zich niet laat beperken door leeftijdsgrenzen, maar eerder gedijt in de diversiteit van ervaringen en perspectieven die elke levensfase met zich meebrengt. Wat betekent het om gelukkig te zijn in alle fasen van ons leven?

Nederland, eerder gerangschikt als vijfde, zakte dit jaar naar de zesde plaats, waarbij Israël nu de vijfde plek inneemt. De gegevens voor het rapport werden grotendeels verzameld vóór het conflict met Hamas. De onderzoekers verduidelijken dat de ranglijsten zijn gebaseerd op een driemaands gemiddelde, wat betekent dat gebeurtenissen in één jaar niet onmiddellijk effect kunnen hebben op de resultaten.

Opvallend genoeg slaagden zowel Duitsland als de Verenigde Staten er dit jaar voor het eerst niet in om in de top twintig te belanden. Finland staat op nummer 1. Het succes van Finland wordt toegeschreven aan de sterke welvaartsmaatschappij, het vertrouwen in de overheid, lage corruptieniveaus en de toegang tot gratis gezondheidszorg en onderwijs. Aan de andere kant meldden Afghanistan, Libanon en Jordanië de scherpste dalingen in geluk. Afghanistan blijft met name onderaan de lijst van 143 onderzochte landen staan, waarbij vrouwen onevenredig worden getroffen door het strikte islamitische regime van de Taliban.

Landen worden overigens gerangschikt op basis van hun zelfbeoordeelde levensbeoordelingen (antwoorden op de Cantril-ladder vraag in de Gallup World Poll), gemiddeld over de jaren 2021-2023.

Een Kijkje in Geluk Over Levensfasen en Regio's

In de wereld van Shakespeare's "As You Like It" worden de latere levensfasen vaak afgebeeld als somber en deprimerend. Maar klopt dit beeld wel met de werkelijkheid? Het World Happiness Report 2024 werpt een licht op deze vraag en onthult een veelzijdiger perspectief op geluk, dat in de loop der tijd verandert. Onderzoekers hebben traditioneel gedacht dat jongeren het gelukkigst zijn, maar recente gegevens laten zien dat dit niet altijd het geval is. In feite is het geluk van jongeren in Noord-Amerika en delen van Europa gedaald, terwijl het in andere delen van de wereld, zoals Centraal- en Oost-Europa, juist is gestegen.

Een interessante bevinding is dat het niveau van geluk ook varieert tussen generaties. Mensen geboren na 1980 lijken over het algemeen minder gelukkig te zijn dan degenen die daarvoor zijn geboren. Dit roept de vraag op of deze veranderingen tijdelijk zijn of een blijvend effect zullen hebben naarmate elke generatie ouder wordt.

En wist je dat geluk ook verband houdt met dingen zoals dementie bij oudere mensen? Mensen die gelukkiger zijn, hebben misschien minder kans op dementie. Dus, het is belangrijk om een gelukkig leven te leiden, zelfs als je ouder wordt.

Belangrijkste bevindingen

Niveaus van Levensvoldoening

In de post-pandemische wereld lijkt de levensvoldoening van degenen van 10-15 jaar het hoogst te zijn in Centraal- en Oost-Europa (met name op de Balkan), en de GOS, en het laagst in Oost-Azië, Noord-Amerika en ANZ, en MENA. Het is echter belangrijk op te merken dat voor deze leeftijdsgroep gegevens alleen beschikbaar zijn in sommige wereldregio's, waaronder voornamelijk hooginkomenslanden. De ongelijkheden tussen landen bij jongere adolescenten (leeftijd 10-15) zijn kleiner in vergelijking met oudere adolescenten (leeftijd 15-24).

Trends in Midden- tot Late Adolescentie

In de midden- tot late adolescentie (leeftijd 15-24) was er een positieve wereldwijde trend in levensvoldoening van 2006-2019, in lijn met de trends bij volwassenen, die eindigde met de pandemie. Globale trends verbergen regionale trends - die tegelijkertijd subregionale en nationale trends verbergen die niet altijd overeenkomen met de trends bij volwassenen.

Trends in Vroeg tot Midden Adolescentie

Bij vroeg tot midden adolescentie (leeftijd 10-15) zijn wereldwijde trends niet mogelijk omdat gegevens voornamelijk beschikbaar zijn in hooginkomenslanden. PISA, HBSC en gegevens van Children's Worlds tonen aanzienlijke post-COVID-19-dalingen in bijna alle geanalyseerde landen, die bij meisjes en oudere adolescenten ernstiger zijn. Daarentegen worden in de meeste Oost-Aziatische landen op 15-jarige leeftijd stijgingen waargenomen.

Leeftijdsdeclinatie

In lijn met bestaande literatuur vinden we een afname van levensvoldoening van kindertijd door adolescentie naar volwassenheid. Deze afname is sterker bij vrouwen en in lagere inkomenslanden.

Gender Verschillen

Ook in overeenstemming met eerdere onderzoeken zien we geen genderverschillen op 10-11-jarige leeftijd, maar beginnen vrouwen vanaf ongeveer 12 jaar lagere levensvoldoening te rapporteren dan mannen, en neemt het verschil toe vanaf 13 tot 15 jaar. Dit genderkloof is na de pandemie verbreed.

Andere Ongelijkheden

Naast de gender-, leeftijds- en geografische ongelijkheden die hierboven zijn besproken, tonen de correlatieanalyses in de midden- tot late adolescentie (leeftijd 15-24) een hogere levensvoldoening in stedelijke gebieden dan op het platteland.

Correlaties van Levensvoldoening

De correlatieanalyses in dit hoofdstuk benadrukken het belang van sociaaleconomische indicatoren, niet alleen op nationaal niveau (BBP), maar ook op huishoudelijk (inkomenskwintiel binnen elk land) en individueel niveau (tevredenheid met levensstandaard).

Conclusies

Hoe gelukkig zijn jongeren? In sommige delen van de wereld, zoals Centraal- en Oost-Europa, zijn jongeren tussen de 10 en 15 jaar het gelukkigst, terwijl ze minder gelukkig lijken te zijn in Oost-Azië, Noord-Amerika en andere regio's. Ik moet wel moeten wel opmerken dat ze niet overal evenveel informatie hebben over jongeren, vooral niet in armere landen.

Trends bij tieners Tussen de leeftijden van 15 en 24 zien we over de hele wereld een positieve trend in levensvoldoening, vergelijkbaar met volwassenen, maar die trend is gestopt door de pandemie. Het is ook belangrijk om te weten dat deze trend niet overal hetzelfde is. Verschillende regio's en landen hebben hun eigen trends.

Verschillen tussen jongere tieners. We hebben minder gegevens over jongere tieners (10-15 jaar), vooral in armere landen. Maar waar ze wel gegevens hebben, zien we dat er na de pandemie een daling is in het welzijn, vooral bij meisjes en oudere tieners.

Veranderingen naarmate we ouder worden. Het lijkt erop dat ons geluk afneemt naarmate we van kindertijd naar adolescentie en volwassenheid gaan. Vooral vrouwen en mensen in armere landen ervaren deze afname sterker.

Verschillen tussen jongens en meisjes. Op jongere leeftijd, zoals 10-11 jaar, zien we geen verschil in geluk tussen jongens en meisjes. Maar naarmate ze ouder worden, beginnen meisjes vaak minder gelukkig te zijn dan jongens, vooral vanaf 12 jaar oud.

Andere dingen die invloed hebben. Niet alleen leeftijd en geslacht, maar ook waar je woont, speelt een rol. Mensen in stedelijke gebieden lijken vaak gelukkiger te zijn dan mensen op het platteland.

Ondanks aanzienlijke vooruitgang in onderzoek en beschikbaarheid van gegevens in de afgelopen 15 jaar, blijft er een aanzienlijke gegevenskloof bestaan voor kinderen en adolescenten in vergelijking met volwassenen. Deze beperkingen belemmeren onderzoekers om ons begrip van hoe kinderen en adolescenten welzijn wereldwijd te bevorderen, aanzienlijk te verbeteren.  In de afgelopen decennia is er wereldwijd een groeiende interesse en inzet geweest om het welzijn van kinderen en adolescenten te verbeteren. Ondanks vooruitgang in onderzoek en gegevensverzameling blijft er echter een aanzienlijke kloof bestaan in de beschikbaarheid van gegevens voor jongere bevolkingsgroepen in vergelijking met volwassenen. Deze beperkingen vormen een uitdaging voor onderzoekers en beleidsmakers om een diepgaand begrip te krijgen van de factoren die van invloed zijn op het welzijn van jongeren wereldwijd.

Een van de belangrijkste uitdagingen is het gebrek aan een gemeenschappelijke maatstaf voor subjectief welzijn. Momenteel variëren de maatregelen van land tot land, waardoor het moeilijk is om gegevens te vergelijken tussen verschillende regio's en bevolkingsgroepen. Bovendien zijn de beschikbare gegevens vaak beperkt tot specifieke leeftijdsgroepen en regio's, waardoor een alomvattend beeld van het welzijn van kinderen en adolescenten ontbreekt. Om deze beperkingen aan te pakken, zijn er wereldwijd inspanningen gaande om gegevensverzameling en -analyse te verbeteren.

Naast verbeteringen in gegevensverzameling, zijn er ook inspanningen gaande om gegevens om te zetten in actiegericht beleid. Landen zoals Zuid-Korea hebben kindergeluk tot een nationale prioriteit gemaakt en integreren een kindgerichte benadering in alle overheidsbeleid. Effectieve samenwerking tussen sectoren is essentieel om deze initiatieven te realiseren en ervoor te zorgen dat beleidsmaatregelen daadwerkelijk ten goede komen aan kinderen en adolescenten. Kortom, terwijl er nog steeds uitdagingen zijn op het gebied van gegevensverzameling en beleidsimplementatie, zijn er wereldwijd positieve stappen gaande om het welzijn van kinderen en adolescenten te bevorderen. Door samen te werken aan het verbeteren van gegevensverzameling, analyse en beleidsontwikkeling, kunnen we een blijvende impact hebben op het leven van jongeren over de hele wereld.


Reacties
Categorieën