07 juli 2019 

Zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen de blauwdruk voor betere en meer duurzame toekomst?

De Sustainable Development Goals oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn een initiatief van de VN.


Verenigde Naties of United Nations

De Verenigde Naties (VN) vormen een internationale organisatie die in 1945 werd opgericht door 51 landen. De VN wordt beschouwd als de opvolger van de Volkenbond (League of Nations). Het is een organisatie dat samenwerkt op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

De organisatie telt 193 lidstaten en er zijn totaal wereldwijd 196 lidstaten.  Antarctica (Antarctisch Verdrag), Kosovo, Palestina (waarnemer, geen lid), Vaticaanstad zijn geen lid.

Daarnaast zijn er diverse gespecialiseerde organisaties die deel uitmaken van het interne systeem van de Verenigde Naties, waaronder UNESCO, de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tevens hebben de Verenigde Naties gespecialiseerde programma’s, zoals UNICEF en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

In september 2015 kwamen staatshoofden, regeringsleiders, VN-vertegenwoordigers op hoog niveau en het maatschappelijk middenveld bijeen ter gelegenheid van de 70e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, en namen zij de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling aan, die een set van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

De Agenda 2030 is een universele agenda en is opgesteld met de actieve betrokkenheid van UNESCO in haar respectieve competentiegebieden: onderwijs, natuurwetenschappen, sociale en menswetenschappen, cultuur en communicatie en informatie.

Agenda 2030 is dus een actieplan voor mens, planeet en welvaart. Alle landen en alle belanghebbenden, handelend in een samenwerkingsverband, zullen dit plan uitvoeren. Ze zijn vastbesloten om het menselijk ras te bevrijden van de tirannie van armoede en willen de planeet genezen en beveiligen. De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en 169 doelstellingen, tonen de schaal en ambitie van deze nieuwe universele (oftewel wereldwijde) agenda.

Ze proberen voort te bouwen op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en te voltooien wat deze niet hebben bereikt. Ze proberen de mensenrechten van iedereen te realiseren en gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes te bereiken. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en brengen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling in evenwicht:

 1. de economische,
 2. sociale en
 3. ecologische.

De doelen en doelstellingen zullen de komende jaren actie stimuleren op diverse gebieden die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet

 • Mensen. Ze zijn vastbesloten een einde te maken aan armoede en honger, in al hun vormen en dimensies, en ervoor te zorgen dat alle mensen hun potentieel in waardigheid en gelijkheid en in een gezonde omgeving kunnen vervullen.
 • Planeet. Ze zijn vastbesloten om de planeet te beschermen tegen achteruitgang, onder meer door duurzame consumptie en productie, duurzaam beheer van haar natuurlijke hulpbronnen en dringende maatregelen tegen klimaatverandering, zodat deze kan voorzien in de behoeften van de huidige en toekomstige generaties.
 • Welvaart. Ze zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat alle mensen een welvarend en bevredigend leven kunnen leiden en dat economische, sociale en technologische vooruitgang in harmonie met de natuur plaatsvindt.
 • Vrede. Ze zijn vastbesloten om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen te bevorderen die vrij zijn van angst en geweld. Er kan geen duurzame ontwikkeling zijn zonder vrede en geen vrede zonder duurzame ontwikkeling.
 • Vennootschap. Ze zijn vastbesloten om de middelen te mobiliseren die nodig zijn om deze agenda 2030 uit te voeren door middel van een nieuw leven ingeblazen wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling, gebaseerd op een geest van versterkte mondiale solidariteit, in het bijzonder gericht op de behoeften van de armsten en meest kwetsbaren en met deelname van alle landen, alle belanghebbenden en alle mensen zodat de levens van iedereen grondig worden verbeterd en de wereld ten goede kan worden getransformeerd.

De 193 lidstaten hebben een verklaring ondertekend over deze nieuwe mondiale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, dus ook Nederland. Eén van de verklaringen zijn:

We stellen ons een wereld voor zonder armoede, honger, ziekte en gebrek, waar al het leven kan gedijen. We stellen ons een wereld voor zonder angst en geweld. Een wereld met universele geletterdheid. Een wereld met rechtvaardige en universele toegang tot kwaliteitsonderwijs op alle niveaus, tot gezondheidszorg en sociale bescherming, waar lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn verzekerd is. Een wereld waarin we onze toezeggingen bevestigen met betrekking tot het mensenrecht op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen en waar er verbeterde hygiëne is; en waar voedsel voldoende, veilig, betaalbaar en voedzaam is. Een wereld waar menselijke leefgebieden veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn en waar universele toegang is tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

Klinkt fantastisch als je dit leest, armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs en voedselzekerheid en voeding, stelt het een breed scala aan economische, sociale en milieudoelstellingen vast. Het belooft ook meer vreedzame en inclusieve samenlevingen. Nooit eerder hebben wereldleiders gezamenlijke actie toegezegd en zich ingespannen voor zo’n brede en universele beleidsagenda. De nieuwe doelstellingen en doelstellingen treden in werking op 1 januari 2016 en zullen richtinggevend zijn voor de beslissingen die ze de komende vijftien jaar nemen. De nieuwe Agenda behandelt de middelen die nodig zijn om de doelen en doelstellingen te realiseren.

Het is een oproep tot actie om onze wereld te veranderen. Ze besluiten om een betere toekomst op te bouwen voor alle mensen, inclusief de miljoenen die de kans is ontzegd om een fatsoenlijk, waardig en lonend leven te leiden en hun volledige menselijke potentieel te bereiken. We kunnen de eerste generatie zijn die erin slaagt armoede te beëindigen; net zoals we misschien de laatste zijn die een kans hebben om de planeet te redden. De wereld zal in 2030 een betere plek zijn als ze slagen in het bereiken van de doelstellingen. Kinderen en jonge vrouwen en mannen zijn cruciale actoren van deze verandering want het ligt ook in handen van de jongere generatie van vandaag, die de fakkel zal doorgeven aan toekomstige generaties.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De SDG’s en doelstellingen zijn geïntegreerd en ondeelbaar, mondiaal van aard en universeel toepasbaar, rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus en met respect voor nationale beleidslijnen en prioriteiten. Doelen worden gedefinieerd als ambitieus en mondiaal, waarbij elke regering haar eigen nationale doelen stelt, geleid door het mondiale ambitieniveau, maar rekening houdend met de nationale omstandigheden.

Deze 17 SDG’s of doelstellingen zijn onderverdeeld in onderliggende 169 targets of subdoelen en 232 indicatoren om de SDG’s te operationaliseren en zijn dus wereldwijd door 193 VN-lidstaten aangenomen, waaronder Nederland. Het uiteindelijke doel suggereert een kader te bieden voor een meer rechtvaardige economie, een meer inclusieve samenleving en een duurzamer gebruik van de biosfeer om van de wereld in 2030 een betere plek te maken. De implementatie van de doelen variëren per land en zowel bedrijven, overheden en burgers moeten zich inzetten om de doelen in 2030 te behalen.

Het onderling verbonden karakter van de SDG’s bestaan uit:

 • de biosfeer, ecologisch systeem (Ecology)
 • het sociale systeem, sociale gelijkheid (Equity)
 • het economische systeem (Economy)

In Nederland zijn inmiddels diverse bedrijven, overheden, hoge scholen, politieacademie het samenwerkingsverband SDG Charter gestart, wat ondersteund wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanuit verschillende sectoren verbindt men zich aan hetzelfde doel, namelijk een duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving. Het eerste en belangrijkste doel is de armoede bestrijding, verder zijn er doelen die betrekking hebben over gezondheid, het onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en klimaatverandering.

Voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bestonden de millenniumdoelen (2000-2015), waarbij een van de doelen was om de armoede te beëindigen. Wat hiervan werkelijk bereikt is bleek aan de ene kant lastig te meten, aan de andere kant suggereert de VN dat het halveren van armoede behaald is, met dank aan de economische groei van China. De SDG’s volgen de millennium doelen op. Rijksoverheid vertaalt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen naar nationaal beleid. Het Plan van aanpak inzake implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) kun je hier downloaden.

Bekijk onderstaande video voor de 17 Duurzame ontwikkeldoelen en de onderliggende targets die eraan verbonden zijn.

De 17 doelstellingen op een rijtje en enkele organisaties die aan de slag gaan met de SDG’s.

Hieronder tref je de 7 doelstellingen aan die weer onderverdeeld zijn in kleinere stappen. Tussen haakjes worden enkele organisaties benoemd die aan het SDG werken.

 1. Geen armoede. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven en armoede moet in al zijn vormen overal beëindigd worden (Nederlandse Rode Kruis, Delta Lloyd Foundation, Fairfood, Oxfam Novib, Aegon, Help a Child, Tony’s Chocolonely, OneWorld).  
 2. Geen honger. Iedereen moet toegang hebben tot voldoende voedsel. Honger beëindigen, voedselzekerheid en verbeterde voeding bereiken en duurzame landbouw bevorderen (Wageningen Universiteit, TU Delft, Fairfood, Oxfam Novib, Friesland Campina, PGGM, Heifer Netherlands, Rabobank, Bureau Villa Nova).
 3. Goede gezondheid en welzijn.  Zorg voor een gezond leven en bevorder het welzijn voor iedereen van alle leeftijden (Lumo labs, Happy Student Society, Hoge School der Kunsten Den Haag, Unicef Netherlands, Arte, KNCV Tuberculosis Foundation, TU-Delft, Rijksuniversiteit Groningen, RIVM, Uridu, Unilever, Tridos bank, Aegon, Friesland Campina, PGGM, Simavi, Royal Philips). 
 4. Kwaliteitsonderwijs. Zorgen voor inclusief en hoogwaardig onderwijs voor iedereen en levenslang leren bevorderen. (Itility, Mondiaal Maastricht, R-energy, Hogeschool Rotterdam, Leiden en Amsterdam, OneFuturePlay, Morgen, Plan Nederland, Edukans, Eco-Schools, Woord en Daad, Earth Charter).
 5. Gendergelijkheid. Gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig maken. (New Female Leaders, 4d Serious gaming, Atria, The Matrix-Q Research Institute,  Women inc, Gemeente Oss, CHOICE for Youth and Sexuality, UNHCR, Terre des Hommes Netherlands, Simavi, Rutgers).
 6. Schoon water en Sanitair. Zorgen voor toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. (Rode Kruis, Vespo bv, Waterschap Zuiderzeeland, SC-Synergie, TU Delft, RIVM, Plan Nederland, Simavi, Arcadis, Max Foundation).
 7. Betaalbare en duurzame energie. Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. (Orbis, SDG Facilitators, The Blue Deal, Gemeente Alkmaar, Han Hogeschool, Eneco groep, Leiden University College, Alliander, Klimaatplein, TNO, FairClimateFund, Greenpeace, Shell, AkzoNobel, Friesland, Campina, Waka Waka, Verstegen).
 8. Waardig werk en economische groei. Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen. (Vespo bv, Coffee Fresh, 2C & More, Gerrit Rietveld Academie, 360SDG, Gemeente Alkmaar, Eindhoven, Keurmerk Sociale onderneming, Unicef, Powerhouse Digital, Werken in Netwerken, FRANK about tea, Accenture, Corendon, Unilever, Triodos Bank, ABN amro, Aegon, Robeco, Help a Child, PwC, ING).
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur. Bouw veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie. (Orbis Experience Foundation, Breda Hogeschool, Stichting Duurzaam Groene hart, RelX Group, Funnelvision, Accenture, Twijnstra Gudde, TNO, Hack the Planet, Het beginstation, NIBC, Waag society, RebelGroup, Arcadis, De Groene Zaak, Rotterdam School of Management).
 10. Ongelijkheid verminderen. Ongelijkheid binnen en tussen landen verkleinen. (Hogeschool Rotterdam, Lanthopus BV, KPZ, Hogeschool de Kempel, Steungezin.nl, Arte, Saxion Hogeschool, Leiden University College, ISA, UNHCR, Light for the World, Tony’s Chocolonely, Move, Dr. Monk, Rugers).
 11. Duurzame steden en gemeenschappen.  Steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.
 12. Verantwoorde consumptie en productie. Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen. (Vespo BV, Best Fresh, Rentmeester2050, Hogeschool Leiden, Foster BV, University of Laif, Original Beans, PaperWise, CoCasa, Groene Groeiers, Canon, Alliander, Subspot, PEFC Nederland, Brandnu, Greenpeace Nederland, Metabolic, Corendon, Shell, Vebego, Royal DSM, ABN Amro, KLM, Robeco, Rabobank, ING-Group, Rotterdam School of Management).
 13. Klimaatactie. Neem urgente maatregelen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden. (Rode Kruis, Mondiaal Maastricht, IMPULSE, Hogeschool de Kempel, Stichting duurzaam Groene Hart, Natuurzaam, Han Universiteit, Eneco Group, TreeSupporter, Klimaatplein.com, Rijksuniversiteit Groningen, Gemeente Eindhoven, Greenpeace, Akzonobel, Unilever, Triodos Bank, Royal DSM, Klimaatverbond Nederland, KLM, Erasmus Universiteit, ABN AMRO, PGGM, Justdiggit, Verstegen).
 14. Leven in het water.  Conserveren en duurzaam gebruik maken van de oceanen, zeeën en mariene bronnen. (Natuurzaam, Waterschap Zuiderzeeland, Corendon, Artis, Deltares, Crem, Better Places Travel).
 15. Leven op het land. Duurzaam bosbeheer, bestrijding van woestijnvorming, stopzetting en achteruitgang van bodemdegradatie, stopzetting van biodiversiteitsverlies. (Space4good, Zwolle17GlobalGoals, FSC Netherlands, PEFC Nederland, Hack The Planet, Deltaris, Artis, Actiam, Crem, UTZ,  SMK, JustDiggit).
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten. Rechtvaardige, vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen. (Hogeschool Leiden, Nicaragua Komitee Haarlem, Netherlands Insitute for Human Rights, De Hictoloog, Leiden University College, Defence for Children – ECPAT, Pink, Centre of Development, Museon, Cordaid, Terre des Hommes, VNG International).
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken. Het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen. (SeDGe, Lucidminds.ai, Connect4Value, Foster BV, DeltaZuid, Unicef, ToerMee, IKcircuLEER, Eneco Group, Wageningen Universiteit, Mindt, SDG Nederland, Accenture, Avans Hogeschool, Twijnstra Gudde, One for all, BNG Bank, CBS, Robeco, Open Social, MVO Nederland, Sinzer, Earth Charter).

Targets of subdoelen

De doelstellingen zijn onderverdeeld in 169 Targets of subdoelen. De acties om de doelstellingen te bereiken kun je hieronder vinden. Niet alle acties zijn omschreven. De acties voor Nederland is klikbaar (Armoede, Honger etc. ).

 1. Doelstelling 1. Armoede: ‘Tegen 2030 extreme armoede uitbannen voor alle mensen overal, momenteel gemeten als mensen die leven van minder dan 1,25 dollar per dag armoede’. Tegen 2030 het aantal mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden dat volgens de nationale definities in armoede leeft in al haar dimensies met minstens de helft verminderen. Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische hulpbronnen, evenals toegang tot basisdiensten, eigendom en controle over land en andere vormen van eigendom, erfenissen, natuurlijke hulpbronnen, passende nieuwe technologie en financiële diensten, waaronder microfinanciering.
 2. Doelstelling 2. Honger.  ‘Tegen 2013 beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw’. Tegen 2030 zorgen voor duurzame voedselproductiesystemen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en productie verhogen, die bijdragen aan het behoud van ecosystemen, die het aanpassingsvermogen aan klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen versterken en die land en bodem geleidelijk verbeteren kwaliteit.‘ ‘Tegen 2030 een einde maken aan honger en ervoor zorgen dat alle mensen, in het bijzonder de armen en mensen in kwetsbare situaties, inclusief zuigelingen, het hele jaar door toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel’. Tegen 2020 de genetische diversiteit van zaden, gekweekte planten en gekweekte en gedomesticeerde dieren en hun verwante wilde soorten in stand houden, onder meer door middel van goed beheerde en gediversifieerde zaden- en plantenbanken op nationaal, regionaal en internationaal niveau, en de toegang tot en eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen en de daarmee samenhangende traditionele kennis, zoals internationaal overeengekomen.
 3. Doelstelling 3Verzeker een gezond leven en bevorder het welzijn voor iedereen op alle leeftijden. Tegen 2030, stop de epidemieën van aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten en bestrijd hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten.’ (Goede gezondheid en welzijn).Tegen 2030 de wereldwijde moedersterfte terugbrengen tot minder dan 70 per 100.000 levendgeborenen. Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte door niet-overdraagbare ziekten met een derde verminderen door middel van preventie en behandeling, en de geestelijke gezondheid en het welzijn bevorderen. Tegen 2020 het aantal doden en gewonden als gevolg van verkeersongevallen wereldwijd halveren. Zorgen voor universele gezondheidszorg, met inbegrip van bescherming van financiële risico’s, toegang tot hoogwaardige essentiële gezondheidszorg en toegang tot veilige, effectieve, hoogwaardige en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen.
 4. Doelstelling 4. Verzeker inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. ‘Tegen 2030 moet ervoor worden gezorgd dat alle meisjes en jongens het gratis basis- en voortgezet onderwijs van goede kwaliteit voltooien, wat leidt tot relevante en doeleffectieve leerresultaten’. (Kwaliteitsonderwijs). Tegen 2030 ervoor zorgen dat alle meisjes en jongens toegang hebben tot hoogwaardige ontwikkeling, zorg en kleuteronderwijs voor jonge kinderen, zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs. Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, waaronder technische en beroepsvaardigheden, aanzienlijk verhogen voor werk, fatsoenlijke banen en ondernemerschap. Tegen 2030 de genderongelijkheden in het onderwijs wegnemen en zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus van onderwijs en beroepsopleiding voor kwetsbare personen, inclusief personen met een handicap, inheemse volkeren en kinderen in kwetsbare situaties.
 5. Doelstelling 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal.’ (Gendergelijkheid). Een einde maken aan alle vormen van geweld tegen alle vrouwen en meisjes in de publieke en private sfeer, inclusief mensenhandel en seksuele en andere vormen van uitbuiting. Een einde maken aan alle schadelijke praktijken, zoals kindhuwelijken, huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken en genitale verminking van vrouwen. Zorgen voor volledige en effectieve deelname van vrouwen en gelijke kansen voor leiderschap op alle besluitvormingsniveaus in het politieke, economische en openbare leven. Zorgen voor universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten zoals overeengekomen in overeenstemming met het actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en het Actieplatform van Peking en de uitkomstdocumenten van hun beoordelingsconferenties.
 6. Doelstelling 6. Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. De op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren(Schoon water en sanitair). Tegen 2030 universele en billijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen bewerkstelligen. Tegen 2030 toegang krijgen tot adequate en billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en een einde maken aan open ontlasting, met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties. Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door vervuiling te verminderen, het storten van afval te elimineren en de uitstoot van gevaarlijke chemicaliën en materialen tot een minimum te beperken, het aandeel onbehandeld afvalwater te halveren en de recycling en veilig hergebruik wereldwijd aanzienlijk te verhogen. 
 7.  Doelstelling 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen’. (Betaalbare en duurzame economie). Tegen 2030 internationale samenwerking versterken om de toegang tot onderzoek en technologie op het gebied van schone energie te vergemakkelijken, met inbegrip van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en geavanceerde en schonere technologie voor fossiele brandstoffen, en investeringen in energie-infrastructuur en schone energietechnologie bevorderen. Tegen 2030 de infrastructuur uitbreiden en de technologie upgraden voor het leveren van moderne en duurzame energiediensten aan iedereen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, kleine eilandstaten en ontwikkelingslanden zonder zeekust, in overeenstemming met hun respectieve steunprogramma’s. Tegen 2030 het aandeel van hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix aanzienlijk vergroten.
 8. Doelstelling 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen.Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn‘. (Waardig werk en economische groei). De economische groei per hoofd van de bevolking in stand houden in overeenstemming met de nationale omstandigheden en, in het bijzonder, de groei van het bruto binnenlands product van ten minste 7 procent per jaar in de minst ontwikkelde landen. Bevorderen van ontwikkelingsgericht beleid ter ondersteuning van productieve activiteiten, het scheppen van waardige banen, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en aanmoediging van de formalisering en groei van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, onder meer door toegang tot financiële diensten. Tegen 2030 geleidelijk de mondiale hulpbronnenefficiëntie in consumptie en productie verbeteren en trachten economische groei los te koppelen van milieudegradatie, in overeenstemming met het 10-jarige kader van programma’s voor duurzame consumptie en productie, waarbij de ontwikkelde landen het voortouw nemen. egen 2030 volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk realiseren voor alle vrouwen en mannen, ook voor jongeren en personen met een handicap, en gelijk loon voor gelijkwaardig werk. Tegen 2020 het percentage jongeren dat geen werk heeft en geen onderwijs of opleiding volgt, aanzienlijk verminderen. Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om dwangarbeid uit te bannen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensenhandel en het verbod en de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid veilig te stellen, inclusief rekrutering en inzet van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde te maken aan kinderarbeid in al zijn vormen.
 9. Doelstelling 9. Bouw een veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie. Tegen 2030 moeten infrastructuur moderniseren en industrieën worden opgewaardeerd om ze duurzaam te maken, met een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een ruimere toepassing van schone en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen actie ondernemen in overeenstemming met hun respectieve capaciteiten‘. (Industrie, innovatie en infrastructuur). Bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en, tegen 2030, het aandeel van de industrie in de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product aanzienlijk verhogen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, en het aandeel ervan verdubbelen in de minst ontwikkelde landen. Vergroten van de toegang van kleinschalige industriële en andere ondernemingen, met name in ontwikkelingslanden, tot financiële diensten, waaronder betaalbare kredieten, en hun integratie in waardeketens en markten. Faciliteren van duurzame en veerkrachtige infrastructuurontwikkeling in ontwikkelingslanden door verbeterde financiële, technologische en technische ondersteuning aan Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, door land omgeven ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten in ontwikkeling Ondersteuning van binnenlandse technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie in ontwikkelingslanden, onder meer door te zorgen voor een gunstig beleidsklimaat voor onder meer industriële diversificatie en waardetoevoeging aan grondstoffen.
 10. Doel 10. Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen. ‘Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status‘. (Ongelijkheid verminderen). Tegen 2030 de inkomensgroei van de onderste 40 procent van de bevolking geleidelijk bereiken en behouden tegen een tempo dat hoger ligt dan het nationale gemiddelde. Zorgen voor gelijke kansen en verminderen van ongelijkheden in resultaat, onder meer door discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken uit de wereld te helpen en passende wetgeving, beleid en maatregelen in dit verband te bevorderen. Een ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen vergemakkelijken, onder meer door de uitvoering van gepland en goed beheerd migratiebeleid. 
 11. Doelstelling 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaamTegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren’. (Duurzame steden en gemeenschappen). Tegen 2030 toegang bieden tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, de verkeersveiligheid verbeteren, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met speciale aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouder personen. Tegen 2030 inclusieve en duurzame verstedelijking en capaciteit voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen versterken. Tegen 2030 het aantal sterfgevallen en het aantal getroffen mensen aanzienlijk verminderen en de directe economische verliezen in verhouding tot het mondiale bruto binnenlands product aanzienlijk verminderen als gevolg van rampen, waaronder watergerelateerde rampen, met de nadruk op de bescherming van de armen en mensen in kwetsbare gebieden.Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per hoofd van de bevolking verminderen, onder meer door speciale aandacht te besteden aan luchtkwaliteit en stedelijk en ander afvalbeheer. 
 12. Doelstelling 12. Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen. ‘Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst. (Verantwoorde productie en consumptie). Tegen 2030 duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren. Tegen 2030 de wereldwijde voedselverspilling per hoofd van de bevolking in de detailhandel en bij de consument halveren en voedselverliezen in de productie- en toeleveringsketens verminderen, inclusief verliezen na de oogst. Tegen 2020 een milieuhygiënisch beheer van chemicaliën en alle afvalstoffen bereiken gedurende hun levenscyclus, in overeenstemming met overeengekomen internationale kaders, en hun uitstoot in lucht, water en bodem aanzienlijk verminderen om hun nadelige effecten op de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken. Er tegen 2030 voor zorgen dat mensen overal de relevante informatie en bewustzijn hebben voor duurzame ontwikkeling en een levensstijl in harmonie met de natuur. Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om de impact van duurzame ontwikkeling op duurzaam toerisme te monitoren dat banen creëert en lokale cultuur en producten promoot.
 13. Doelstelling 13. Dringend actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden. De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering‘. (Klimaatactie). Versterken van veerkracht en aanpassingsvermogen aan klimaatgerelateerde gevaren en natuurrampen in alle landen. Verbetering van het onderwijs, de bewustmaking en de menselijke en institutionele capaciteit op het gebied van matiging van, aanpassing aan klimaatverandering, vermindering van de impact en vroegtijdige waarschuwing. evorder mechanismen voor het vergroten van de capaciteit voor effectieve aan klimaatverandering gerelateerde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten in ontwikkeling, met aandacht voor vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen.
 14. Doelstelling 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.De vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen’. ( Leven in het water). Tegen 2020 op duurzame wijze mariene en kustecosystemen beheren en beschermen om aanzienlijke negatieve effecten te voorkomen, onder meer door hun veerkracht te versterken, en maatregelen te nemen om ze te herstellen om gezonde en productieve oceanen te bereiken. Tegen 2020 het oogsten effectief reguleren en een einde maken aan overbevissing, illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij en destructieve visserijpraktijken, en wetenschappelijk onderbouwde beheersplannen implementeren om de visbestanden in de kortst mogelijke tijd te herstellen, in ieder geval tot een niveau dat maximaal duurzame opbrengst zoals bepaald door hun biologische kenmerken. Tegen 2020 ten minste 10 procent van de kust- en zeegebieden behouden, in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving en op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke informatie. Wetenschappelijke kennis vergroten, onderzoekscapaciteit ontwikkelen en mariene technologie overdragen, rekening houdend met de criteria en richtlijnen van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie voor de overdracht van mariene technologie, om de gezondheid van de oceaan te verbeteren en de bijdrage van mariene biodiversiteit aan de ontwikkeling van ontwikkelingslanden, in het bijzonder kleine eilandstaten en de minst ontwikkelde landen. 
 15. Doelstelling 15. Bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop en keer landdegradatie en stop biodiversiteitsverlies. Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren’. (Leven op het land). Tegen 2020 zorgen voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van terrestrische en binnenlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten, met name bossen, wetlands, bergen en droge gebieden, in overeenstemming met de verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten. Tegen 2030 woestijnvorming bestrijden, aangetast land en aangetaste bodem herstellen, met inbegrip van land dat is aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die neutraal is voor landdegradatie. Tegen 2030 zorgen voor het behoud van de ecosystemen in de bergen, met inbegrip van hun biodiversiteit, om hun vermogen te vergroten om voordelen te bieden die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling. Dringende en ingrijpende maatregelen nemen om de achteruitgang van natuurlijke habitats te verminderen, het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en tegen 2020 het uitsterven van bedreigde soorten te beschermen en te voorkomen. Bevorderen van eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische rijkdommen en bevorderen van passende toegang tot dergelijke rijkdommen, zoals internationaal overeengekomen. Tegen 2020 maatregelen invoeren om de introductie te voorkomen en de impact van invasieve uitheemse soorten op land- en waterecosystemen aanzienlijk verminderen, en de prioritaire soorten beheersen of uitroeien. 
 16. Doelstelling 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, zorg voor toegang tot de rechter voor iedereen en bouw effectieve, verantwoordingsplichtige en inclusieve instellingen op alle niveaus.Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven’. (Vrede, Justitie en Publieke diensten). Een einde maken aan misbruik, uitbuiting, mensenhandel en alle vormen van geweld tegen en marteling van kinderen. Bevorder de rechtsstaat op nationaal en internationaal niveau en zorg voor gelijke toegang tot de rechter voor iedereen. egen 2030 de illegale geldstromen en wapenstromen aanzienlijk verminderen, het herstel en de teruggave van gestolen activa versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden. Corruptie en omkoping in al hun vormen substantieel verminderen. Ontwikkel effectieve, verantwoordingsplichtige en transparante instellingen op alle niveaus. Tegen 2030 iedereen een wettelijke identiteit geven, inclusief geboorteregistratie. Versterken van relevante nationale instellingen, onder meer door internationale samenwerking, voor het opbouwen van capaciteit op alle niveaus, met name in ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en criminaliteit te bestrijden. 
 17. Doelstelling 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.Een universeel, op regels gebaseerd, open, niet-discriminerend en billijk multilateraal handelssysteem bevorderen onder de Wereldhandelsorganisatie, ook via het volbrengen van de onderhandelingen onder de Ontwikkelingsagenda van Doha van deze organisatie‘. (Partnerschap om doelstellingen te bereiken). De mobilisatie van binnenlandse middelen versterken, onder meer door internationale steun aan ontwikkelingslanden, om de binnenlandse capaciteit voor het innen van belastingen en andere inkomsten te verbeteren. Mobiliseer aanvullende financiële middelen voor ontwikkelingslanden uit meerdere bronnen. Ontwikkelingslanden helpen bij het bereiken van schuldhoudbaarheid op lange termijn door gecoördineerd beleid ter bevordering van schuldfinanciering, schuldverlichting en schuldherstructurering, waar van toepassing, en het aanpakken van de buitenlandse schuld van arme landen met een hoge schuldenlast om de schuldenlast te verminderen. 

De financiering om de SDG’s te realiseren komt uit verschillende bronnen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • belastinggelden van landen zelf en zorgen voor eerlijke belastingheffing internationaal;
 • handel en investeringen;
 • ontwikkelingshulp;
 • bijdragen van bedrijven en filantropie.

Wereldwijde consensus

Er is dus een wereldwijde groeiende consensus over deze werelddoelen als moreel kompas. Het omvat alles om de wereld een nog mooiere plek te maken, idealistisch toch? Is het een utopische wereld of een distopische wereld? Opvallend is dat zingeving of spiritualiteit geen plek heeft als doel en wel het bevorderen van gendergelijkheid.

Stand van zaken

De publicatie van het CBS illustreert dat de onderscheiden SDG-indicatoren voor Nederland in meerderheid een positieve ontwikkeling laten zien. Vooral de indicatoren voor de doelstellingen fatsoenlijke banen en economische groei (SDG 8), duurzame consumptie en productie (SDG 12) en vrede, veiligheid en rechtvaardigheid (SDG 16) laten in meerderheid een soms kleine – maar gunstige – ontwikkeling zien. Bij de doelstellingen einde aan armoede (SDG 1) en minder ongelijkheid (SDG 10) domineert het aantal indicatoren dat een negatieve ontwikkeling signaleert.

SDG

Monitor Brede Welvaart

Het CBS werkt op verzoek van het kabinet ook aan de Monitor Brede Welvaart.  In de Monitor Brede Welvaart wordt eveneens aandacht geschonken aan de SDG’s maar dan vanuit een breder perspectief. In de Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals wordt brede welvaart omschreven vanuit twee perspectieven.

 1. In deel 1 (Brede welvaart in Nederland) wordt de brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’ statistisch in kaart gebracht en wordt de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’ onder bevolkingsgroepen getoond.
 2. In deel 2 (De Sustainable Development Goals in de Nederlandse context) worden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen statistisch beschreven aan de hand van een groot aantal indicatoren. Hierbij zijn de in VN-verband vastgestelde, en door 193 landen (waaronder Nederland) ondertekende, doelen leidend gemaakt.

Wereldwijde blauwdruk klinkt geweldig toch?

De agenda 2030 is het vervolg op agenda 2021. Agenda 2030 heeft meer doelen dan agenda 2021 echter heeft het allemaal betrekking op een wereldwijde blauwdruk voor duurzame ontwikkeling, waardigheid, vrede en welvaart voor mens, dier en planeet. Deze wereldwijde blauwdruk klinkt fantastisch toch?

Het zou natuurlijk fantastisch zijn om armoede en honger wereldwijd te kunnen oplossen, het is in ieder geval ideologisch gedacht. Meer dan 700 miljoen mensen leven in extreme armoede en worstelen om te voldoen aan de meest basale behoeften zoals gezondheid, onderwijs en toegang tot water en sanitaire voorzieningen. Mensen die van nog geen dollar per dag moeten leven of te maken krijgen met natuurrampen en economische verliezen. Maar ook in de welvarende landen groeien kinderen op in armoede. Agenda 2030 wil dit dan opgelost hebben.

Zo is er in Nederland ook armoede en ongelijkheid. Ook doet Nederland het minder goed op het milieu, energie, klimaat, ruimtegebruik, vrouwen in managementfuncties, hernieuwbare energie of biologische landbouw.

Nu gaat het natuurlijk niet om gemiddelden of hoe goed we het doen in vergelijking met andere landen. Het vergelijken van gemiddelden gebeurt ook bij het World Happiness Report met betrekking tot geluk. Nederland scoort dan altijd hoog op gemiddelden. Maar ook in Nederland is armoede en zijn mensen eenzaam.

Armoede is ook groter dan alleen inkomen. Het is een kwestie van mee kunnen doen in een samenleving, je kinderen op schoolreisje kunnen laten gaan of het gevoel van sociale uitsluiting.

Wie implementeert wat?

Alle landen ter wereld dienen deze blauwdruk, agenda 2030, in………..2030 gerealiseerd te hebben.

 • Maar hoe bereik je dit?
 • Hoe haalbaar is het?
 • En vanuit welke bewustzijnsstaat wordt er invulling gegeven aan deze doelen en subdoelen?

Je kunt je voorstellen dat vanuit ego-bewustzijn en controle oftewel de staat van overleven, de keuzes om de doelen te bereiken heel anders zijn dan vanuit liefde, autonomie, gezond menselijk functioneren of verruimd bewustzijn (hart). Je kunt je wellicht ook voorstellen dat een visionaire leider hele andere keuzes zal maken dan een corrupt leider.

Zo vertegenwoordigt de behoefte aan autonomie het hebben van een wil of keuze. In hoeverre is er een vrije keus en wie bepaald dat? Zijn we een crisis aan het managen of hebben we het vermogen bewust te observeren vanuit een hoger bewustzijnsperspectief.

Nu, meer dan ooit tevoren, is het noodzakelijk leiderschapsontwikkeling te combineren met zelfbewust en zelf-reflectief handelen, want bewuste leiders ontwikkelen zich van binnenuit en gaan intelligent om met hun emoties en daarom ook met de bevolking. Leiding geven vanuit kracht, in plaats vanuit macht. Vanuit het hart in plaats van het hoofd.

Leidinggeven vanuit macht past niet meer bij de huidige tijd evenals leidinggeven vanuit controleren, beheersen en commanderen oftewel macht. Dit zorgt er alleen maar voor dat mensen vertrouwen verliezen.  Macht geeft geen respect maar angst, geen loyaliteit maar overlevingsgedrag. Nu is leiderschap natuurlijk niet alleen voor de minister president. Het wordt tijd dat we allemaal een stapje verder gaan en de leider in onszelf ontwikkelen. Tijd dat we (zelf)kritisch worden, verantwoordelijkheid nemen en onderzoekend en nieuwsgierig worden.

Elk land heeft natuurlijk ook zijn eigen cultuur. In feite kan ik niets anders constateren dat de cultuur van een land een weerspiegeling is van waarden en overtuigingen van de leiders. Een crisismanager past bij een overlevingscultuur. Daarom als je de cultuur wilt veranderen, zal ook de leider moeten veranderen want elke cultuur heeft zijn eigen regels, waarden en normen. En juist ook de bevolking heeft een stem in wat toelaatbaar is en wat niet.

Cultuur is altijd iets wat je hebt aangeleerd en je bouwt altijd aan een cultuur, bewust dan wel onbewust. Elke cultuur heeft een gezonde dialoog nodig en geen macht, in veel landen staat de mens buiten spel en heeft orders op te volgen, gevangen in starre regels, doctrine en corruptie. Dit is gebaseerd op angst en overleven, een oude energie wat niet meer werkt.

Toch zijn de SDG’s mensenwerk. Elk doel gaat namelijk over mensen. Dus wat we ook willen doorvoeren in 2030 is mensenwerk. Je zal de mens moeten meekrijgen wat soms een diepe verandering vergt in de mindset. Je kunt mensen meekrijgen vanuit een collectieve angst of vanuit samenwerking en verbinding. In het eerste geval, de staat van angst,  zijn mensen eerder geneigd om de suggesties van anderen te accepteren en ernaar te handelen.

Bewustzijnsschalen

Is dit nu de hemel op aarde of zijn we onderweg naar een totalitair wereldwijd regime?

Het klinkt natuurlijk GEWELDIG, die wereldwijde samenwerking om van de wereld een betere plek te maken. Voeding voor iedereen. Geen armoede meer. Gezonde en harmonische leefwereld voor mens, natuur en aarde. De wereld in balans en harmonie.

Maar vanuit welke bewustzijnsstaat handelen we? Vanuit welke overtuigingen? Handelt men vanuit angst, schaarste of tekort of vanuit verbinding en overvloed voor iedereen? De keuzes die leiders in landen hier namelijk in maken, zal de wereld blijvend kunnen veranderen.

Zijn deze geweldige doelen werkelijk bedoeld om de wereld in harmonie te brengen of om vanuit één wereldwijde macht de wereld te regeren? Harari waarschuwt dat als we niet opletten het leidt tot een versnelde ontwikkeling van totalitaire regimes. Als we deze grote doelen willen bereiken, bereik je deze grote doelen samen met het volk, de burgers vanuit menselijke compassie.

The Global Illusion of Citizen Protection: Transnational Threats and Human, door Robert Mandel  zet vraagtekens bij de wenselijkheid van de politieke centrale plaats van het staatsgezag en van de heersende economische en culturele normen in de wereld van vandaag, en roept serieuze vragen op over wanneer en hoe bestaande structuren en waarden bijdragen aan het vergroten in plaats van het verminderen van de menselijke onveiligheid voor de gemiddelde wereldburger.

 • Als we het doel van ‘geen armoede’ en ‘geen honger’ willen bereiken, zal er echt een verandering in je bewustzijn moeten komen, zeker bij ‘De Elite’. Geld geeft macht.  Een bank leent alleen geld uit aan mensen die winst maken, geld wordt nimmer geleend aan mensen die van geld geen winst kunnen maken, alleen aan mensen die meer geld kunnen creëren. Zolang we dit ego-bewustzijn hanteren kun je armoede en honger nimmer uitroeien. Je denkt in afscheiding in plaats van samenwerking.
 • Grondstoffen, water, voedsel is voor iedereen en niet alleen voor mensen die hiervoor kunnen betalen.  Denk aan Monsanto, de producent van het omstreden onkruidverdelgingsmiddel Roundup en glyfosaat. Wetenschapsfraude wat plaatsvindt, ook met betrekking tot bijvoorbeeld glyfosaat.
 • De overheid die besluit om homeopathie als kwakzalverij weg te zetten, terwijl er voldoende onderzoek is wat het tegendeel bewijst. Bij een goede gezondheid en welzijn is een holistische blik nodig.  Ook het Europees advies over homeopathie is gebaseerd op frauduleus onderzoek.
 • Kwaliteitsonderwijs waar nog steeds sprake is van indoctrinatie, denk aan andere ideeën dan links (versus rechts) milieuzaken enzovoort.

Zijn we er wel klaar voor?

Er is overvloed voor iedereen. Het is een mindset, overigens niet ons eigendom. We denken dat wel vanuit een bepaalde positie, maar het is niet waar.

Waarom is er geen geld voor mensen die het goede willen doen. Waarom krijg je geen geld van de bank als je een creatief idee hebt dat niet op winst gebaseerd is maar wel op het goede? Waarom worden deze creatieve geesten niet beloond? Het oude systeem werkt niet. Mensen die macht en geld hebben bepalen. Het is tijd voor een ander mensbeeld. Het oude is niet langer houdbaar, het nieuwe mag zich gaan ontwikkelen. En dat begint bij jou en mij, vanuit dat hoger bewustzijnsperspectief.

Bewustzijnsschaal.

 1. Gregg Braden zegt: “wie ben jij”. We beschikken we over buitengewone mogelijkheden. Het recht van de sterkste is een oud denkbeeld. We zijn niet slecht we beschikken over een grootsheid en potentieel wat mag ontluiken. We kunnen de wereld op een positieve manier beïnvloeden. We zijn ontworpen voor verbinding. We kunnen de innerlijke krachten van empathie, compassie, intuïtie opwekken en de samenleving in harmonie brengen.
 2. Jeremy Griffith zegt: Het menselijk ras is in de war. Ze zijn onzeker over hun waarde. ‘Ben ik goed, of ben ik slecht’. Ze willen wanhopig een manier vinden om zichzelf te ontlasten van die onzekerheid, dat schuldgevoel, de ‘slechtheid’, die corrupte toestand waar mensen van geleden hebben sinds ze bewust werden en op zoek gingen naar kennis van zo’n 2 miljoen jaren geleden. Dus zijn ze ongelooflijk gehecht geraakt aan de macht, roem, rijkdom en glorie manieren om zichzelf te rechtvaardigen. Zijn boodschap: wij zijn niet slecht, we gedragen ons slecht en we zijn hiertoe geconditioneerd de afgelopen 2 miljoen jaar. We zijn volgens goed en altruïstisch, we kunnen dus vanaf nu al besluiten om vanuit deze visie te leven. De overgang van een concurrerend en zelfzuchtig gedragen individu naar een coöperatief en onzelfzuchtig gedragen persoon als een echt integrerend deel van de mensheid.
 3. Charles Eisenstein zegt: ‘Elke cultuur heeft iets dat ik een Verhaal van de Wereld noem. Dat verhaal is een patroon van mythen, betekenissen, verhalen, woorden, symbolen, rituelen en overeenkomsten die samen de wereld bepalen. Dat verhaal vertelt ons wie we zijn, hoe we een man of een vrouw kunnen zijn, wat belangrijk en waardevol is, wat echt is, wat de rol en het doel van de mensheid op aarde is. De dominante cultuur ter wereld heeft ook een verhaal over de wereld. Ik noem het het verhaal van scheiding. Het is het verhaal dat ons als afzonderlijke individuen vasthoudt en de mensheid gescheiden houdt van de natuur. Hier komt geven niet vanzelf. In feite zegt dat verhaal dat onze standaard egoïsme is, tot op het genetische niveau. Als ik van jou gescheiden ben, dan is meer voor mij minder voor jou. Dus laten we kijken naar een ander verhaal, dat ik interbeing noem. In het verhaal van Interbeing is het leven een geschenk. De wereld en alles erin is een geschenk. We hebben ons leven niet verdiend. We hebben de zon niet verdiend; het is niet dankzij onze harde inspanningen dat het schijnt. We hebben het vermogen van planten om te groeien niet verdiend. We hebben geen water verdiend. Het leven is een geschenk. Ga daar nu eens vanuit.
 4. Jan Rotmans zegt: ‘De samenleving schudt op zijn grondvesten. Er is behoefte aan nieuwe vormen van wereldbestuur. Er zijn toenemende spanningen tussen wereldmachten tussen energie en grondstoffen. De Westerse democratie lijkt zijn langste tijd gehad te hebben en is verre van optimaal. Populisme en radicalisering speelt steeds meer een rol. Er zijn verstarde stelsel, sociale ongelijkheid. Boosheid en angst. Dominante maatschappelijke stelsel zijn veranderd en ze zijn niet in staat om de burgers te bedienen. De economie is in een turbulente fase beland.  Echter is er ook reden voor optimisme. Het leiderschap zit namelijk ook in ons, als burgers. We kunnen dit heus wel, een nieuwe samenleving ontwikkelen. Maar dan van onderop, een beweging van onderop en niet van bovenaf. Geen samenleving gedomineerd door oude waarden als controle en macht, maar een samenleving dat terug wil naar de kern, terug naar vertrouwen, autonomie en geen slaaf meer van het systeem.
 5. Bruce Lipton zegt: ‘We staan we op het punt om een ongelooflijke stap voorwaarts te maken. We zijn de meesters van ons positieve lot in plaats van slachtoffers van omstandigheden. We zijn meesters in uitvoering. Wij zijn evolutie. De vraag is: zijn wij het ons ook bewust? Onze cellen beschikken over systemen die ook direct terug te vinden zijn in ons monetair systeem, onze technologie, onze milieu-bewaking, onze communicatie, ons strafrecht, ons handhavingssysteem en ons zorgstelsel, we zijn dus zelf een exacte kopie van de wereld om ons heen’.
 6. Sheila Neijman zegt: We willen natuurlijk het liefst geloven dat de wereld een beschaafde en liefdevolle plek is, maar als we kijken naar de geschiedenis en het hier-en-nu verkrijgen we toch een ander beeld. Iedereen doet zijn best om zich te houden aan allerlei regels, toch is de cultuur bestraffend en heeft de burger weinig inspraak. Er zijn heersers en zij waarover geheerst wordt. Dit is wat het al eeuwen is. De vraag is natuurlijk waarom wij mensen zijn zoals wij zijn. Zijn we competitief, egoïstisch, bestraffend of sociaal en coöperatief, liefdevol en onbaatzuchtig. Geloof me, we zijn zeer liefdevolle wezens. Wij als mensheid, collectief, in verbinding met elkaar, kunnen de kwaliteit van het leven op de aarde transformeren en de hemel op aarde creëren. Als we wereldwijd en massaal 1 dag in liefde en vreugde verkeren, is de volgende dag de wereld volledig anders.

Verhoog je bewustzijn

Mijn advies is vooral om nieuwsgierig en onderzoekend te zijn. Je bewustzijnsperspectief te verbreden.  Leren om het ego-bewustzijn wat meer op de achterbank te zetten en je hart-bewustzijn te volgen. Wat we ons namelijk wel dienen te herinneren is dat al deze doelen nodig zijn door beslissingen die vanuit het verleden gemaakt zijn. Ook hiervoor gaat het niet over schuldbewustzijn of het schaamte/schuld en boeteprogramma, maar wat we hiervan kunnen leren voor een mooiere toekomst.

We proberen al decennia lang de problemen op te lossen op levels waar we de problemen niet kunnen oplossen. Meestal proberen we problemen economisch op te lossen of met geweld/oorlog dan wel met macht vanuit piramide-(m)achtige constructies. Maar de problemen waar we mee te maken hebben kunnen niet meer zo opgelost worden.

Dus hier zijn we dan, jij en ik. We maken allebei deel uit van een transitie of een verandering, ieder op onze eigen manier.  Het maakt niet uit wat je doet of wat je functie is. Maar op de één of andere manier willen we allemaal gelukkig zijn in een gelukkige samenleving. We zijn onderdeel van een transitie en het wordt tijd om de waarheden na te leven waarvan we zeggen dat we daarin geloven. Het wordt tijd om echt vrij en gelukkig te zijn. Welke rol speel je daar nu eigenlijk zelf in? Welke bewuste keuzes maak je?

Wij als mensheid hebben de macht om de wereld te veranderen. Zonder bewustzijn zouden we niet leven, want we zouden ons leven niet ervaren. Nieuwsgierige en onderzoekende geesten hebben hard nodig. Het idee dat de mens een vrije wil heeft en bewustzijn is, vormt vaak een bedreiging voor de gevestigde orde. Er wordt namelijk heel veel geld verdient aan ons huidige medisch en politiek, economisch model.

We hebben ons voornamelijk bezig gehouden met onszelf, ons voortbestaan, ons succes en alles waar we ons mee identificeren. Allemaal kenmerken die uit het ego-bewustzijn ontstaan. Hierin zit ook een groot schuld- of boeteprogramma en hebben we de neiging een ander de schuld te geven over hoe wij ons voelen. Maar er zijn van die momenten dat we in stilte even alleen zijn dat we toegang krijgen tot dat hoger bewustzijn. We overstijgen het ego en voelen ons één met alles wat er is. Zo ga je inzien dat de we nergens slachtoffer van zijn, behalve van onze eigen programmering, dan blijven patronen zich herhalen.

De waarheid of intentie achter de ontwikkeldoelen….

Er wordt veel gesuggereerd over  Agenda 21 dan wel agenda 30.  Maar als je je onderzoek doet, dan is het niet onlogisch dat deze agenda een hele andere intentie heeft, dan je zou verwachten. Dat is niet eenvoudig omdat naar buiten toe voor de mensheid de agenda prachtig in de oren klinkt.

Wie wil er nu geen wereld waarin het leven voor iedereen wordt verbeterd?

Vanuit het huidig collectief bewustzijnsniveau, wat voornamelijk in ego-bewustzijn verkeerd, kan agenda 2030 gebruikt worden voor 1 wereldregering want de planeet moet in 2030 volledig vrij van armoede zijn en alle doelen bereikt. Heb je de doelen bekeken? Hoe gaat bijvoorbeeld alleen Nederland dit doen?

Toen ik vroeger op school zat was één van mijn afstudeer boeken George Orwell, 1984. Het boek is eigenlijk een waarschuwing tegen totalitaire regimes. Orwell beschrijft een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. Het hoofdpersonage, de timide Winston Smith, poogt hiertegen te rebelleren, maar ondervindt dat de macht van de regering verder reikt dan hij zich had kunnen voorstellen. In de strijd tegen de Partij en Big Brother gaat de enkeling kansloos ten onder. Het boek is nu actueel.

Echter begint waarheid ook bij het begin, namelijk dat we duidelijkheid hebben over onze persoonlijke werkelijkheid. De waarheid ligt niet buiten onszelf maar in onszelf. Je hart wijst je de weg.

Hoe nu verder?

Je bent geboren met een groot potentieel, diep in je hart ken jij ook deze waarheid. Het gaat voorbij je 5 zintuigen. Soms is daar verstilling voor nodig om dat spirituele vuur aan te wakkeren. We hebben allemaal licht in ons en we worden aangetrokken door het licht. Denk aan compassie, empathie, liefde, vreugde, vrijheid enzovoort. Het beste wat je kunt doen is licht schijnen op je eigen denkgeest en de wereld en je verbinden met je hart.

Stel jezelf de vraag: ‘Wat zou bewustzijn doen’?

Deze vraag laat een hele andere dimensie van het leven aan je zien, namelijk de kracht van bewustzijn. De kracht van bewustzijn kun je gebruiken op een constructieve manier om daarmee vorm te geven aan je persoonlijk leven en het collectief. Er is echt vertrouwen en hoop op een mooie toekomst, beginnend bij jezelf en vergeet ook niet te werken aan zelfliefde.  Te luisteren naar de waarheid in je hart en deze te belichamen. Zo bouw je aan een collectief bewustzijnsveld en raak je steeds meer mensen aan. Natuurlijk heb je hier moed voor nodig, maar het hart is moedig.

We kunnen dan wel in een Westers land leven dat gewend is om te leven vanuit het hoofd, daarom is juist luisteren naar het hart belangrijk.

Werk aan het opruimen van je conditionering en aangeleerde programma’s. Dat draagt bij aan meer zelfliefde. Natuurlijk vergt dit tijd, voor de één meer dan voor de ander. Als je meer vreugde voelt, gaat het leven niet alleen voor jou veranderen maar ook voor de wereld. Hoe meer je ‘opruimt’ of bewust wordt (oordelen, meningen, vooroordelen, programma’s enzovoort) hoe dichter je bij je ware kern komt. Hoe meer je opruimt hoe meer je in een hoger bewustzijnsstaat fungeert hoe meer je het collectief positief beïnvloedt.

Eén van mijn leraren zei ooit dat beproevingen niets anders zijn dan lessen die je nog niet geleerd hebt, daarom worden ze elke keer aan jou gepresenteerd. Ik zei tegen hem dat ik dat oneerlijk vond, waarom moet je dan elke keer weer opnieuw die lessen leren. Hij zei dat het niet gaat over schuld of schuldbewustzijn, maar dat je elke keer een andere keuze kunt maken zodat je geen last meer hebt van de pijn die je eerdere keuzes creëerden. Wauw dacht ik, het is dus niet om te bestraffen, maar om te groeien naar steeds meer liefde en geluk. Ik heb het dus eigenlijk zelf in de hand. Wat ik denk, wat ik doe, wat ik voel, wat ik ervaar. Ik kan dus elke keer weer opnieuw kiezen. Al maak ik tientallen keren ‘dezelfde fout’ ik kan er elke keer van leren om anders te kiezen.

Het vlindereffect

Het vlindereffect zegt dat in chaotische systemen zoals het weer, of het leven in het algemeen, de verandering van een enkele (kleine) gebeurtenis grote gevolgen kan hebben. Zo kan een vlinder die in Zuid-Amerika met zijn vleugels fladdert een storm in Noord-Amerika beïnvloeden. Zo kun je in deze huidige wereldwijde chaos ook een vlindereffect creëren. Alle kleine acties kunnen een groot (rimpel)effect teweeg brengen. Zo kun je je door je denken, hoe je praat en handelt het vlindereffect in werking zetten. Je hebt namelijk altijd impact op de wereld, kies voor een impact wat geluk verspreidt.

Vergeet nooit wat een kracht je als individu hebt, hoe klein je ook denkt dat je bent. Jij beschikt over een prachtig potentieel met scheppende kwaliteiten. Het zijn magische kwaliteiten waarvan de massa in de samenleving zegt dat ze niet bestaan. Je leert dit niet op school, niet op je werk en over het algemeen ook niet van je ouders.

Je bent een schepper en een medeschepper aan het groter geheel.  Stap in het oog van de orkaan en ga staan waar je je balans kunt herstellen en je bewustzijn kunt verbreden. De beste en mooiste dingen ter wereld kunnen niet worden gezien of zelfs maar worden aangeraakt , ze moeten met het hart worden gevoeld. Don’t let your brain interfere with your heart.

Ik kies ervoor om mijn visie te houden op het goede, (liefde, geluk, vrede, vrijheid) dat is namelijk het enige wat voor mij telt. En als ik er weer vanaf val naar beneden, keer ik elke keer weer terug naar waar ik het liefst ben. En hoe meer ik oefen, hoe sneller het gaat.


Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen