arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden - Heart4Happiness (versie mei 2018)

Onderwerp van onze voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen tussen jou en Heart4Happiness. In de algemene voorwaarden staan alle voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten, met inbegrip van jouw rechten en verantwoordelijkheden wanneer je besluit om gebruik te maken van onze diensten. Wij nodigen je dan ook uit om de Algemene Voorwaarden goed en aandachtig door te lezen. 

Doel

Doel is om de volledige procesgang en kwaliteit openlijk weer te geven. Dit document is samengesteld door Heart4Happiness (te noemen als H4H), onder auspiciën van Sheila Neijman en gecontroleerd door het CRKBO. Bij aanvang van een opleiding, training, coaching, community of spreken worden de Algemene Voorwaarden bekend gemaakt. Bij het uitbrengen van offertes, facturen en de uitvoering van opdrachten en voor de deelnemers van de opleidingen hanteert Heart4Happiness deze algemene voorwaarden.

Persoonsgegevens 

We willen je ook graag wijzen op onze privacy policy. We hebben namelijk bepaalde persoonsgegevens nodig om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft je direct, bijvoorbeeld wanneer je een brochure download of het contactformulier. Andere persoonsgegevens zijn indirect bijvoorbeeld door de interactie met onze diensten. Een voorbeeld hiervan zijn cookies. We kunnen hierdoor onze producten verbeteren. Meer informatie over onze privacy policy, klik hier

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersonen namen wie de Heart4Happiness, ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 27332602, diensten op het gebied van coaching, training, opleiding of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, opleiding of aanverwante werkzaamheden dan wel daartoe een offerte aanvraagt.
Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleidingstraject op het gebied van coaching, training, en opleiding zowel online leren als fysiek leren.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord, waaronder ook opleidingen.
Overeenkomst: De overeenkomst die tussen H4H en de Deelnemer of opdrachtgever tot stand komt door bevestiging van H4H na Inschrijving.

Opleiding: alle door H4H verzorgde Opleidingsprogramma’s of cursussen, daaronder ook trainingen, workshops en online leren begrepen.

Examen: Een door H4H of een derde af te nemen examen volgend op een Opleiding.

Incompany opdrachten: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen die door  Heart4Happiness uitsluitend aan de opdrachtgever worden aangeboden.

Open trainingen: trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, offertes en overeenkomsten waarbij door de opdrachtgever of deelnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd, dit geldt onder ander voor aanbiedingen, sponsorplekken, werkzaamheden, offertes, facturen, inschrijfformulieren en overeenkomsten tussen Heart4Happiness en opdrachtgevers of deelnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Door het aangaan van een training, Coaching, eCoaching of opleiding verklaart de opdrachtgever zich akkoord te hebben verklaard met de Algemene Voorwaarden. 
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen
4. Opdrachtnemer stelt zoveel mogelijk voorwaarden om veiligheid en vertrouwen te garanderen. Elke cliënt of opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces.

5. Indien een deelnemer of opdrachtgever de algemene voorwaarden uitdrukkelijk en Schriftelijk van de hand wijst, zullen H4H en opdrachtgever/deelnemer nadien uitdrukkelijk toepasselijke voorwaarden overeenkomen.

6.Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.


Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of deelnemer komt tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of deelnemer door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging dan wel aanmelding via een website.
2. De Opdrachtgever heeft het recht zonder opgave van redenen een herroepingsrecht (recht van ontbinding) uit te oefenen binnen veertien werkdagen, na ontvangst en ondertekening van het inschrijfformulier of opdrachtbevestiging. Na 14 dagen is men verplicht de opleiding te betalen en kan er niet meer geannuleerd worden dan wel gebruik gemaakt worden van herroepingsrecht/Recht van ontbinding. 

3. In geval van onvoldoende Inschrijvingen behoudt H4H het recht de Opleiding te annuleren dan wel om Opleidingsgroepen samen te voegen. Indien H4H voornemens is over te gaan tot annulering of samenvoeging, zal H4H opdrachtgever of deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
5. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
6. Opdrachtgever of deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Opdrachtnemer zal door hem te verrichten diensten, opleidingen en trainingen naar best inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitoefenen. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
8. De diensten worden verricht tegen de prijzen die gelden op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle prijzen zijn vrijgesteld van btw of omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Alle prijzen worden in euro’s vermeld.
9. De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen voor de opdracht staan in de offertes aangegeven. De tarieven en/of kostenramingen zijn exclusief reis- en verblijfskosten. Btw en andere opdracht gebonden kosten die H4H noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, kan worden doorberekend.
10. In alle gevallen waarin de Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de Opdrachtgever of deelnemer - bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
11. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijg om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen zal Opdrachtgever of deelnemer in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
12. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. 

13. Opdrachtgever kan overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke, termijn vaststellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 4. Auteursrecht en intellectueel eigendom

1. Tenzij anders met de opdrachtgever of deelnemer is overeengekomen, rust op alle verstrekte gegevens, zoals    onderzoeksmethoden en onderzoeksgegevens, syllabus, readers, rapporten, adviezen, brochures, project- en trainingsmateriaal, software e.d. het auteursrecht bij opdrachtnemer.

2. Alle bij de Overeenkomst horende rechten van intellectueel eigendom behorende bij de Opleiding komen toe aan H4H en zijn en blijven eigendom van H4H. Te denken valt aan de intellectuele eigendommen die voortvloeien uit het lesmateriaal of blogs dat H4H heeft ontwikkeld, heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld. 

3. Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals onderzoeksmethoden en onderzoeksgegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software e.d. zijn eigendom van opdrachtnemer en uitsluitend bestemd voor de  overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

4. Deelnemer verkrijgt een niet-overdraagbaar gebruiksrecht van het lesmateriaal voor de duur van de Overeenkomst. Het gebruiksrecht omvat gebruik van het lesmateriaal.

5. Opdrachtgever of deelnemer dient steeds al het geen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6. H4H is gerechtigd foto- of video-opnames van deelnemer en opdrachtgever voor promotiedoeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van deelnemer of opdrachtgever wordt geopenbaard, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. H4H informeert ten alle tijden hierover de deelnemer en opdrachtgever. 

7. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven ter beschikking gestelde werkboeken, brochures, opleiding-, trainingsmaterialen, powerpoint sheets, handboeken, stencils, manuals, flowcharts, opnames en welke andere in de opleiding gebruikte (schriftelijke)materialen dan ook, hierna te noemen 'materialen', berust bij Opdrachtnemer, tenzij een ander auteursrechthebbende op het materiaal is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zullen door de Opdrachtgever geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd, dan wel gebruikt voor eigen training, dan wel te verspreiden op welke wijze dan ook.
8. Eigen Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. 

9. Het is Deelnemer of opdrachtgever niet toegestaan zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven op basis van de door H4H verzorgde Opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij horende lesmateriaal, tenzij H4H daar Schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Artikel 5. Terbeschikkingstelling van informatie en werkruimte door opdrachtgever

1. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig en juist alle documenten en gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat Opdrachtnemer deze nodig heeft. Dit geldt tevens voor de terbeschikkingstelling en informeren van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden of training eventueel betrokken zullen zijn.
2. Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met data internetaansluiting.
3. De opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opdracht met goed gevolg te kunnen verrichten.
4. De opdrachtgever zal deelnemer(s) met zorgvuldigheid selecteren, motiveren en informeren over inhoud en werkwijze van training of coaching als wel informatie verschaffen over zaken van organisatorische aard.
5. Mochten deze bovengenoemde zaken onvoldoende gerealiseerd worden dan kan dit aangemerkt worden als een vorm van overmacht en gelden de dien overeenkomstige bepalingen overmacht.


Artikel 6. Geheimhouding

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de  totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en coachee en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de deelnemer hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.


Artikel 7. Overmacht en opschorting

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen.

2. Indien een geval als overmacht zich voordoet, is H4H verplicht de opdrachtgever of deelnemer zo tijdig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. H4H zal zich inspannen om de Opleiding of opdracht voort te zetten en te voltooien of de opleiding of opdracht op een later tijdstip voort te zetten of te voltooien.

3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever of deelnemer na het afsluiten van een ondertekende overeenkomst of inschrijving indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, of overmacht, bijvoorbeeld voor of tijdens een opleiding zelf besluiten om te stoppen.

4. H4H is in geval van overmacht bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ten hoogste 4 maanden op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan 4 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst kosteloos en schadeloos te ontbinden.

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever of deelnemer toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, tijd, daardoor direct of indirect ontstaan.

6. Overmacht wordt in deze voorwaarden begrepen, naast de wettelijke interpretatie en de interpretatie in de Nederlandse jurisprudentie, als een externe oorzaak (voorzien of niet-voorzien) waarop H4H geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van H4H in redelijkheid niet kan worden gevergd. 


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. Voor de opleidingen geldt een betalingsverplichting vooraf aan de opleiding. Betaling dienst te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening, of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Opdrachtgever of deelnemer dient het volledige bedrag van de Opleiding in één keer te voldoen, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen of een uitzondering is gemaakt. Voor gespreide betalingen geldt een volledige betalingsverplichting. In geval van een inschrijving in de periode vlak vooraf aan een opleiding dient de factuur vóór aanvang van de Opleiding te zijn voldaan. Indien het factuurbedrag niet geheel binnen deze termijn wordt voldaan, is opdrachtgever of deelnemer van rechtswege in verzuim, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De wederpartij wan betaalt wanneer hij niet de facturen binnen de daarop aangegeven termijn voldoet of wanneer hij niet reageert op betalingsherinneringen dan wel aanmaningen van H4H. H4H is gerechtigd aanmaningskosten in rekening te brengen van € 20,-

4. Betaling inzake trainingen voor bedrijven en organisaties dient de betalingsverplichting te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven. De daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Annulering

De wet regelt dat consumenten 14 dagen bedenktijd hebben om een door een deelnemer geboekte opleiding kosteloos te annuleren. Na deze 14 dagen is er geen restitutie meer mogelijk. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake onderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van het herroepingsrecht, de volgende annuleringsregeling als consumentenrecht:

a. annulering voordat het onderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel via de mail;

b. bij annulering voor aanvang van het onderwijs is de consument 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd, dit betekent de volledige overeengekomen prijs. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd (herroepingsrecht/recht van ontbinding), is geen financiële restitutie meer mogelijk. 

c. wel is de mogelijkheid om de opleiding digitaal te volgen, de werkboeken te ontvangen en deel te nemen in de digitale community. 

d. de opleiding kan ook overgedragen worden aan een ander persoon, voordat de opleiding is aangevangen. 

e. Bij eLearning programma's geldt geen annulering na herroepingsrecht dan wel restitutie. Eenmaal aangeschaft kun je eLearning niet meer annuleren. Dit komt omdat je direct na betaling toegang krijgt tot de inhoud. 

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen te ontbinden, indien de Opdrachtgever of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, gevaarlijk is, of schade kan toebrengen of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien bij faillissement, surseance van betaling, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of in geval van onder beheer-, of bewind-, onder curatele stelling van de deelnemer of opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

5. Als Opdrachtgever of deelnemer gedurende de Opleiding stopt met de Opleiding, vindt geen restitutie plaats. Er kan alleen binnen 14 dagen na een ondertekend inschrijfformulier gebruik worden gemaakt van herroepingsrecht en de annuleringsmogelijkheden.

6. In geval van opzegging van een gedeelte van een Opleiding door de opdrachtgever of deelnemer blijft opdrachtgever of deelnemer het volledige lesgeld voor de Opleiding verschuldigd, ook als men in termijnen betaald. 

7. In geval van verhindering of niet deelneming of overmacht van de opdrachtgever of deelnemer aan een Opleiding blijft opdrachtgever en deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd.

8. In geval van ernstige overmacht of omstandigheden van opdrachtgever of deelnemer kan in overleg met H4H op een later tijdstip de opleiding gevolgd worden tegen betaling van € 250,- vrijgesteld van BTW voor inschrijf-/administratiekosten indien de opleiding op een later tijdstip alsnog gegeven wordt. De opleiding dient volledig betaald te worden naast de € 250,-

9. In geval een opdrachtgever of deelnemer niet in staat is bij een Opleiding aanwezig te zijn, kan met toestemming van H4H bevoegd een vervanger de plek innemen, mits de vervanger voldoet aan de inschrijfvoorwaarden van de Opleiding. In verband met administratiekosten en vervanging van certificaten of diploma’s kan H4H € 200,- in rekening brengen wanneer vervanging kort voor de aanvang van de Opleiding plaatsvindt. 

10. Indien de Opleiding is begonnen is vervanging alleen mogelijk in het begin van de opleiding. 

11. De opdrachtgever kan een tegoedbon krijgen bij H4H

12. H4H behoudt zich het recht voor de Opleiding te annuleren in het geval dat een Opleiding minder dan het minimum aantal Inschrijvingen krijgt. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Het toepassen van de aangereikte tools van Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever of deelnemer is volledig voor verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook, ontstaan tijdens of na de gevolgde training, Coaching, eTraining, opleiding of aanschaf van een product. De opdrachtgever of deelnemer is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.
2, De Opdrachtgever is op de hoogte dat training, Coaching, eTraining, opleiding of aanschaf van een product bedoeld zijn voor mensen die psychisch gezond zijn en een training willen volgen waarbij ze nieuwe inzichten kunnen opdoen. Het betreft hier geen mensen met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen. De Opdrachtgever dient van tevoren te melden of hij/zij een psychiatrische diagnose heeft volgens de DSM-IV H4H is nimmer verantwoordelijk voor schade van welke aard ook.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. Opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor het geen de Opdrachtgever na de training, Coaching, eTraining, opleiding of aanschaf van een product met de opgedane kennis doet.
6. De Opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld indien hij/zij de inhoud van de lesstof aan derden overhandigd of voor eigen business gebruikt, zonder toestemming van Opdrachtnemer.
7. Opdrachtnemer zal bij inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. Opdrachtgever is verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

9. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer of deelnemer tegen alle aanspraken (zoals Schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever of deelnemer en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolgen van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.

10. Wanneer H4H aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, tenzij het aansprakelijkheid voor een onderdeel van de opdracht betreft. 

11. H4H is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en/of overige vormen van indirecte schade, behoudens opzet of grove schuld en H4H is niet aansprakelijk voor schade van of aan derden.

12. H4H is niet aansprakelijk voor schade geleden door medisch of psychosociaal advies of advies van andere aard van de trainer. Advies gegeven door de trainer wordt niet uit naam van H4h gedaan. 


Artikel 11. Rechten en plichten H4H

1. H4H heeft een inspanningsverplichting om de Overeenkomst zorgvuldig en naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren. 

2. H4H draagt voor zover van toepassing zorg voor een geschikte lesruimte, lesmateriaal, leeromgeving en bevoegde trainers. 

3. H4H heeft het recht om voor een Opleiding werkzaamheden te laten verrichten door derden, trainers met gelijkwaardige kwalificaties. 

4. H4H bewaart geen persoonlijke gegevens, huiswerkopdrachten of andere afspraken. 

5. Indien Deelnemer een certificaat wil, dient opdrachtgever of deelnemer alle lesdagen bij te wonen, huiswerk op aangegeven tijden in te leveren en het examen met succes af te ronden. 

6. Opdrachtgever of deelnemer ontvangt een bewijs van deelname indien niet alle lessen zijn gevolgd. 

7. Door de opdrachtgever of deelnemer verstrekte informatie wordt door de opdrachtnemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

8. Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer aan een training of workshop uit te sluiten van (verdere) deelneming indien opdrachtnemer van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen. Omstandigheden kunnen zijn, maar niet uitsluitend: agressiviteit, psychiatrische diagnose niet benoemd of deviant gedrag van deelnemer.

9. h4H is gerechtigd gegevens van opdrachtgever of deelnemer te gebruiken voor de toezending van lesmateriaal in de leeromgeving, de nieuwsbrief, mail of appberichten, informatie over Opleidingen, open dagen  of andere informatie. Opdrachtgever of deelnemer kan zich op elk moment automatisch afmelden van iedere mailing. 


Artikel 12. Rechten en plichten opdrachtgever of deelnemer 

1. Opdrachtgever of deelnemer dient alle lesdagen aanwezig te zijn en huiswerk op aangegeven tijden in te leveren.

2. Bij afwezigheid tijdens een lesdag zonder afmelding wordt een extra tarief van  €50,- in rekening gebracht. 

3. Opdrachtgever of deelnemer moet zich minimaal 5 uur van te voren afmelden of er moet sprake zijn van overmacht. Afmelden kan via een app of mail.

4. Opdrachtgever of deelnemer draagt zorg voor tijdige aanlevering van benodigde gegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier. Indien door de vertraging extra kosten moeten worden gemaakt mag H4H deze kosten verhalen op opdrachtgever of deelnemer.

5. Opdrachtgever of deelnemer is verplicht tijdig wijzigingen van contactgegevens door te geven. 

6. Deelnemer is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens bijeenkomsten dat wil zeggen geen fysieke agressie of ernstige intimidatie. 

7. Aangezien de Opleiding moet voldoen aan een aantal eisen, dient opdrachtgever of deelnemer zich te conformeren met deze eisen om in aanmerking te komen voor het diploma. Voor de opleidingen geldt een aanwezigheidsprestatie van 100% voor het behalen van een certificaat.

8. Indien een opdrachtgever of deelnemer zich niet aan de eisen houdt, kan de toegang tot de les geweigerd worden of geen certificaat uitgereikt worden. 

9. Herkansing van het examen is mogelijk in een volgend opleidingsseizoen. Hier worden kosten van € 250,- voor berekend. 

10. Wijzigingen van reeds geplande sessies, afspraken of cursussen tijdens een traject voor individuele coaching of groepscoaching kunnen kosteloos geschieden tot 24 uur voor aanvang van de afgesproken tijd.

10. Bij wijziging korter dan 24 uur voorafgaand aan de sessie wordt 100% van het bedrag voor deze sessie in rekening gebracht.

11. Opdrachtgever en deelnemer zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. 

12. Copyright van alle door Heart4Happiness gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Heart4Happiness, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

13. Er is geen annuleringsrecht, behalve 14 dagen herroepingsrecht. 


Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij H4H partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. H4H kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Bekendmaking van nieuwe algemene voorwaarden geschiedt door toezending aan Opdrachtgever of deelnemer.


Artikel 14. Vragen en klachten

1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers of deelnemers worden geleverd. De klachtenregeling staat vermeld op https://heart4happiness.nl/klachtenregeling/
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tot opdracht. 

3. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opdracht of opleiding worden door de opdrachtgever beantwoord binnen een termijn van 3 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de opdrachtgever beantwoord met een bericht van ontvangst en indicatie voorstel. 

4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden.

5. Klachten worden in dialoog opgelost. Indien de klacht niet in dialoog kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13. 


15. Examen

1. De examencommissie heeft de volgende taken: het vaststellen van opleiding specifieke examenbepalingen van opleidingen van H4H. Het vaststellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de toetsen. Ziet toe op het juist naleven van procedures rond toetsing en examinering; Vaststellen of deelnemers voldoen aan de toelatingseisen. De examencommissie is bevoegd H4H te adviseren over de inhoud van de examenregeling. 

2. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering en correctie van de toetsen en de examens geldt een geheimhoudingsplicht.

3. Vrijstelling van het examen is niet mogelijk.

4. Het examen richt zich voor het betreffende beroepenveld en/of betreffende competentie(s) op het opgedane bewustzijn erover van de doelstellingen, waarover de deelnemer bij afronding dient te beschikken. Deze doelstellingen zijn beschreven in het lesmateriaal. 

5. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken. 

6. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een certificaat uitgereikt. 

7. Een bewijs van deelname wordt verstrekt als een deelnemer niet 100% van de opleidingsdagen heeft gevolgd. 

8. Spieken is niet toegestaan. Wij verbinden hier geen consequenties aan. 

9. H4H draagt zorg voor een regelmatige tussenbeoordeling  ten behoeve van de bewaking van het examen. 

10. Taaltoets is in het Nederlands.

11. Met de opleiding wordt beoogd de opdrachtgever of deelnemer zodanige kennis en vaardigheden bij te brengen op het

gebied van geluk en emotioneel bewustzijn. Na het voltooien van de opleiding zal de opdrachtgever of deelnemer in staat is tot de professionele uitvoering van taken op dat gebied en tevens in aanmerking komt voor een eventuele voortgezette opleiding als de mentor opleiding. 

12. De opdrachtgever of deelnemer beschikt over de eindkwalificaties op hbo-niveau.

13. De examinator stelt de beoordeling vast in samenwerking met derden.

14. Bij de uitvoering van een examenopdracht mag de deelnemer geen gebruik maken van hulpmiddelen, tenzij in het examendocument anders is vermeld.

15. Het examenresultaat wordt uitgedrukt in een voldoende/onvoldoende of in een cijfer, uitsluitend in hele getallen.

Cijfer: betekenis: 10 uitstekend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 matig, voldoende 5 twijfelachtig, onvoldoende 4 onvoldoende 3 ruim onvoldoende 2 slecht 1 zeer slecht. Ook bestaat cumlaude als resultaat. 

16. Examenresultaten worden mondeling aan de student bekend gemaakt.


16. Algemene verordening gegevensbescherming 

1. Wij beschermen persoonsgegevens op basis van de AVG en vragen toestemming om gegevens te bewaren via een toestemmingsformulier

2. We verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking

3. We bewaren gegevens niet langer dan nodig


Annulering toegevoegd per 14-6-2018

Wij gebruiken cookies