Break-in Training
Brochure

Page content

Disclaimer

Heart4Happiness besteedt uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Heart4Happiness streeft ernaar de website zo zorgvuldig mogelijk te onderhouden en informeert de gebruiker zo goed mogelijk. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wij streven er naar dat alle informatie op de site juist en volledig is. De informatie die wordt aangeboden is bedoeld voor algemeen gebruik en kan niet worden gehanteerd als een vervanging voor persoonlijk advies.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Heart4Happiness is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door, voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Heart4Happiness is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen bij gebruik van de gegevens die vermeld staan op de webpagina en Heart4Happiness kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van fouten of onvolkomenheden in de inhoud van deze website. Heart4Happiness sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of informatie.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.