21 maart 2019 

World Happiness Report

Het World Happiness Report is een overzicht van de toestand van globaal geluk dat 156 landen rangschikt naar hoe gelukkig hun burgers zijn. Dit is het 7e rapport, het 1e rapport was in 2012.

Het World Happiness Report wordt jaarlijks uitgebracht op de Internationale Dag van het Geluk en rangschikt landen op basis van hun tevredenheid met het leven in de Gallup World Poll. Bewoners beoordelen hoe tevreden ze zijn met hun leven op een schaal van 0-10, van de slechtst mogelijke levensduur tot de best mogelijke levensduur.

Het World Happiness Report uitbracht in 2019 concentreert zich op geluk en de gemeenschap: ‘Hoe geluk de afgelopen twaalf jaar is geëvolueerd, met een focus op de technologieën, sociale normen, conflicten en overheidsbeleid die deze veranderingen hebben aangestuurd‘. Ook wordt er aandacht gegeven aan de snel veranderende wereld, een moment van overgang naar een nieuw tijdperk. De effecten hebben betrekking op hoe mensen met elkaar communiceren, hoe ze met elkaar omgaan zowel binnen scholen, werk en woonwijken dan wel afgelegen delen van de wereld.

Het rapport dit jaar analyseert ook hoe het algemene geluk in de loop van de tijd is veranderd. Er is een duidelijke trend zichtbaar namelijk dat negatieve gevoelens, zorgen, verdriet en woede wereldwijd zijn gestegen, 27 procent hoger dan in 2010 tot 2018.

“We bevinden ons in een tijdperk van toenemende spanningen en negatieve emoties”, zegt econoom Jeffrey D. Sachs. “Deze bevindingen wijzen op onderliggende uitdagingen die moeten worden aangepakt.”

Uitkomst

Finland neemt opnieuw de toppositie in als het gelukkigste land van de wereld, gevolgd door Denemarken, Noorwegen, IJsland, Nederland, Zwitserland, Zweden, Nieuw-Zeeland, Canada en Oostenrijk. Nederland is gestegen naar de 5e plaats, vorig jaar de 6e plaats. Finland is volgens Helliwell het meest gelukkige land omdat mensen een sociaal vangnet hebben, ze vertrouwen hun regering, leven in vrijheid en zijn vrijgevig met elkaar. Ze geven om elkaar, de plek waar mensen willen wonen. “Wat opvalt aan de gelukkigste en meest goed verbonden samenlevingen, is hun veerkracht en vermogen om slechte dingen te verwerken”, zegt Helliwell.

Wat verder opvalt is dat er nauwelijks verschil is in te betrouwbaarheidsintervallen tussen Nederland en het gemiddelde van Denemarken en eigenlijk weinig verschil tussen de landen die vertegenwoordigt staan in de top 10. Alhoewel we volgens het rapport 1 plaats gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar, is er nauwelijks een verschil.

Dit jaar geeft het rapport aan dat negatieve emoties over de hele wereld stijgen en dat de Verenigde Staten aan het worstelen is. De Verenigde Staten komen uit op de 19e plaats. Ze staan ​​op de 12e plaats voor vrijgevigheid, 37e plaats voor sociale ondersteuning, 61e plaats voor vrijheid en 42e plaats voor corruptie. De Verenigde Staten zijn bijzonder zwaar getroffen door een epidemie van verslavingen (waaronder technologie). Onderzoek suggereert dat Amerikaanse volwassenen minder gelukkig zijn sinds 2000, terwijl adolescenten sinds 2010 meer depressies, zelfmoordneigingen en zelfbeschadiging hebben ervaren. Het is moeilijk om te zeggen waarom dit gebeurt, mogelijk speelt inkomensongelijkheid een rol of politieke polarisatie.

Het rapport toont ook aan dat er een steeds groter wordende gelukskloof is, waarbij sommige mensen veel meer welzijn rapporteren en anderen tonen veel minder welzijn (binnen elk land).  Er zijn verontrustende trends in geluksverschillen, de psychologische parallel met inkomensongelijkheid. Sinds 2007 is de ongelijkheid in geluk binnen landen toegenomen, wat betekent dat de kloof tussen ongelukkig zijn en gelukkig zijn groter is geworden.

Mensen in Zuid-Soedan zijn het meest ongelukkig met hun leven, gevolgd door de Centraal-Afrikaanse Republiek , Afghanistan, Tanzania en Rwanda. Er is een toename van negatieve emoties als verdriet en woede. Professor John Helliwell zegt: “De wereld is een snel veranderende plek, hoe gemeenschappen met elkaar omgaan, of het nu op scholen, op het werk, in de buurt of op sociale media is, heeft ingrijpende gevolgen voor het geluk van de wereld.”

Heart4Happiness is bijzonder blij dat de transitie waar we in leven in dit rapport zichtbaar wordt gemaakt en dat het duidelijk wordt dat we systemen belangrijker hebben gemaakt dan het goed functioneren van mensen. Wij maken dit al jaren zichtbaar en zijn zeer verheugd dat deze bevindingen geconstateerd zijn. Zoals Jan Rotmans zegt zou dat moeten kantelen anders staat de mens buiten spel en is en blijft een gevangene van starre regels, structuren en systemen in plaats van vertrouwen. Het lijkt erop dat we onderweg zijn van eigenbelang, ik-gerichtheid naar algemeen belang en wij-gerichtheid, alhoewel we nog maar in het begin staan. We zien het als een spontane evolutie waarop het menselijk bewustzijn verandert. Niet alleen op het niveau van een persoon, maar ook op het niveau van werk, onderwijs en op de hele samenleving.

Misschien is wel de grootste uitdaging of wij mensen weer meer humaan worden in samenleving met elkaar. Uit een onderzoek (is niet vermeld in WHR) gepubliceerd door het Fund for Global Awakening kwam naar voren dat 85% gelooft dat wij ‘onder al het zichtbare allemaal in eenheid met elkaar verbonden zijn’. Maar liefst 93% is het erover eens dat het belangrijk is onze kinderen te leren voelen dat we verbonden zijn met de aarde, alle mensen en het hele leven.

World happiness reportWHRWHR

Er worden drie soorten factoren behandeld

 • verbanden tussen overheid en geluk
 • de kracht van prosociaal gedrag
 • veranderingen in informatietechnologie

Geluk en overheid

De overheid bepaalt het het beleidskader waarin individuen, bedrijven en de regering zelf opereert. Aangezien geluk zowel door interne omstandigheden (genen, gedachten, overtuigingen, perceptie) als externe omstandigheden (emotioneel of sociaal veilig klimaat) wordt bepaald, hebben deze beleidskaders invloed op het geluk van de mens. In het rapport is de aandacht vooral uitgegaan naar tevredenheid (= geen geluk) van een natie als geheel, die aanzienlijk verandert van jaar tot jaar.

Regeringen zouden geluk serieuzer moeten nemen

De conclusie is dat overheden geluk serieuzer moeten nemen dan alleen economische maatregelen als ze aan de macht willen blijven, aldus door de VN gesteund rapport. Dit is een uiterst belangrijke bevinding. Het is essentieel dat leiders verder kijken dan economische voordelen maar ook wat van invloed is op het welzijn van de hele natie, alsmede de (geestelijke) gezondheidszorg. Meer richten op de dingen die er echt toe doen, een samenleving creëren waarin iedereen de kans krijgt om te floreren en niemand wordt achtergelaten om sterkere gemeenschappen op te bouwen.

Enkele bevindingen

 • Onderzoek naar stemgedrag laat zien dat tevreden en blije mensen eerder stemmen om zittende regeringen aan de macht te houden
 • Ongelukkige mensen zouden eerder stemmen voor Brexit en Trump
 • Mensen die ontevreden zijn over het algehele leven, zijn iets meer geneigd om de Europese Unie te verlaten.

Toch blijkt uit onderzoek dat meer dan de helft niet tevreden is met de Europese Unie. Ondanks de hoge mate van ontevredenheid maakt het ons nieuwsgierig naar de reden om toch te blijven. Wellicht speelt de gedachte mee dat een land in zijn uppie niet zoveel kan en dat het veel onzekerheid mee brengt, maar dat zou verder onderzocht moeten worden.

In het World Happiness Report van vorig jaar werd vastgesteld dat inwoners en immigranten in een land vergelijkbare geluksniveaus hebben. Met andere woorden, immigranten die arriveren passen zich aan aan het plaatselijke psychologische klimaat.

Volgens enquêteresultaten sinds 2005 zijn mensen over de hele wereld meer tevreden met het leven als hun regeringen effectiever zijn, betere regelgeving hebben, corruptie onder controle houden en meer geld geven aan gezondheidszorg en minder over militairen activiteiten. Het helpt ook om te leven in een land met meer politieke stabiliteit, minder geweld en minder conflicten. Over het algemeen gaat vertrouwen in je regering hand in hand met een bevredigend leven.

Geluk en gemeenschap

In de opleiding voor Gelukscoach wordt prosociaal gedrag verdiepend besproken omdat mensen elkaar nodig hebben en het cruciaal is voor geluk dan wel werkgeluk. Het is dan ook een genoegen dat dit in het onderzoek is meegenomen.

Prosociaal gedrag gaat in het rapport over doneren van tijd en geld aan anderen wat subjectief welzijn kan bevorderen, vervolgens identificeren ze de omstandigheden waaronder de voordelen van prosocialiteit voor het welzijn het grootst is. En er worden een aantal hefbomen toegelicht die gebruikt kunnen worden om prosociaal gedrag te vergroten, waardoor het welzijn mogelijk toeneemt.

In het rapport is vrijgevigheid één van de zes belangrijkste variabelen die worden gebruikt om de verschillen te verklaren. Er is gekeken naar de methodologische beperkingen waar men mee bedoelt dat als mensen aan liefdadigheid geven, hoger geluk melden dan mensen die dat niet doen, het verleidelijk is de conclusie te trekken dat geven aan goede doelen het geluk vergroot. Het is echter ook mogelijk dat gelukkige mensen eerder geneigd zijn om te geven aan liefdadigheid (omgekeerde causaliteit). Of dat mensen die geven aan liefdadigheid rijker zijn, waardoor niet hun liefdadigheid gelukkiger maakt, maar hun rijkdom. Dit is best uitdagend om te onderzoeken om de gegevens zo zuiver mogelijk te krijgen.

Enkele bevindingen

 1. Er is een link tussen vrijwilligerswerk en een grotere tevredenheid met het leven, positieve affecten en verminderde depressie.
 2. Volwassenen scoorden significant hoger op de kwaliteit van leven in vergelijking met mensen die geen vrijwilligerswerk deden.
 3. In een steekproef van 66.343 respondenten (General Health Survey) kwamen welzijnsvoordelen van vrijwilligerswerk als bewijs dat er een betrouwbaar verband is tussen vrijwilligerswerk en subjectief welzijn.
 4. In zowel arme landen als rijke landen is er een positieve relatie tussen vrijwilligersparticipatie en welzijn.
 5. Vrouwen en ouderen zijn eerder geneigd tot vrijwilligerswerk
 6. Een Engelse longitudinale studie over ouder worden geeft aan dat vrijwilligers gezonder zijn dan niet-vrijwilligers.

Ondanks deze bevindingen (vrijwilligerswerk en welzijn) is er weinig bewijs dat aantoont dat vrijwilligerswerk het geluk oorzakelijk verbetert of depressieve symptomen verlaagt. In overeenstemming met deze observatie, werden in een meer recent experimenteel onderzoek 106 Canadese 10de klassers aangewezen om gedurende 10 opeenvolgende weken 1-2 uur per week vrijwilligerswerk te doen of om een ​​wachtlijstcontrole uit te voeren. Studenten die als vrijwilliger waren aangesteld, vertoonden geen verandering in positief affect, negatief affect of zelfrespect in vergelijking met de wachtlijst.

Zoals hierboven beschreven, profiteren ouderen meer van vrijwilligerswerk. Aanverwant is dat individuen die hoger scoren bij depressieve symptomen ook melden dat ze een grotere boost ervaren in het welzijn van vrijwilligerswerk.

In een dagelijkse dagboekstudie, waarbij 100 deelnemers werden gevraagd om elke dag gedurende tien dagen hun humeur te rapporteren en activiteiten te helpen, rapporteerden respondenten met de grootste depressieve symptomen de grootste gemoedstoestand voordelen door anderen te helpen. Personen die lager scoren in acceptabelheid ervaren ook een groter welzijn als reactie op vrijwilligerswerk. In één experimenteel onderzoek meldden deelnemers die lager scoorden op de aanvaardbaarheid en die willekeurig toegewezen waren om tijd te besteden aan het helpen van andere mensen in hun dagelijks leven (versus een controleconditie), de grootste stijgingen in tevredenheid over het leven over een drie studieperiode van een week tussen interventie.

Gezien het gebrek aan grootschalige experimentele studies die voldoende worden aangestuurd om deze vraag te onderzoeken, is meer onderzoek nodig. Bovendien wil Heart4Happiness meegeven dat wat voor de één werkt, niet voor elk mens hoeft te werken.

Geluk en digitale technologie

In het rapport worden drie belangrijke manieren van digitale technologie overwogen en de manier waarop het verbindt met elkaar en op het werk. Er wordt gekeken naar de gevolgen van social media voor het geluk van gebruikers (vooral jonge gebruikers) en hoe big data de manier van werken beïnvloedt.

Het rapport van dit jaar levert ontnuchterend bewijs op van de manier waarop verslavingen in de VS aanzienlijke ongelukken en depressies veroorzaken, “zegt Sachs in een persbericht.” Verslavingen komen in vele vormen voor, van middelenmisbruik tot gokken tot digitale media. Het dwangmatig nastreven van drugsmisbruik en verslavend gedrag veroorzaakt ernstig ongelukkig zijn.

‘Sociale connecties verzwakken in de VS, omdat het gebruik van sociale media de angst verhoogt, vooral bij adolescenten, zegt Helliwell.

Nepnieuws verstoort de kijk op de realiteit, smartphone-verslaving leidt tot depressie bij jongeren en de digitale manipulatie van ons gedrag vormt een potentieel gevaar voor de democratie.  De schermtijd activiteiten verdringt het gevoel voor geluk, zoals persoonlijk contact met mensen. Vijfenveertig procent van de adolescenten is ‘bijna constant’ online en de gemiddelde middelbare school besteedt zes uur per dag sms’en, op sociale media aanwezig zijn of op internet.

Maar we zijn verslaafd aan meer dan alleen technologie. Volgens onderzoeker Steve Sussman heeft ongeveer de helft van de Amerikanen minstens één verslaving. Enkele van de meest voorkomende zijn alcohol, eten en werk, die elk ongeveer 10 procent van de volwassenen treffen, evenals drugs, gokken, lichaamsbeweging, winkelen en seks.

Echter correct gebruikt, levert digitaal media een enorm voordeel, omdat je manieren nastreeft om klanten en werknemers tevreden te houden. Zoals het rapport aangeeft, is de sleutel om het voor je te laten werken en om geluk te ontwerpen in je denken en aanpak van wat je doet, hoe je het doet en voor wie je het doet.

The Happiness Advantage geeft inzicht in de invloed van digitaal geluk op ons leven en wat organisaties hiervan kunnen leren om succesvol te zijn. Facebook-directeur Mark Zuckerberg weet maar al te goed wat er gebeurt als het geluk van klanten wordt ondermijnd. Om te voorkomen dat ze in een vergelijkbare positie als Zuckerberg terechtkomen, moeten organisaties de digitale principes van geluk van het rapport ter harte nemen.

Een aantal suggesties

 1. Sluit de kloof tussen wat technologisch mogelijk is en sociaal wenselijk om je organisatie een geluksvoordeel te bieden. Het is een enorme kloof, gezien de huidige stand van de technologie en het historisch gebrek aan focus op digitaal geluk.
 2. Vergeet nooit dat geluk telt. Tevreden klanten geven meer uit, terwijl gelukkige werknemers het beter doen.
 3. Maak geluk een strategische prioriteit. Hoe je elke dag een glimlach op het gezicht van klanten kunt creëren, of hoe je werknemers in een goede vibe kunt krijgen zodat ze kunnen floreren, moet hoog op de digitale agenda staan. Heart4Happiness adviseert om emotioneel arbeid te lezen.
 4. Zoek een doel. Met zowel een doel en betekenis in organisaties, op het werk en in de producten die je koopt, zal geluk altijd dichtbij zijn. Organisaties die betekenis kunnen toevoegen aan wat ze doen en produceren, profiteren meer van het geluksvoordeel.
 5. Blijf in de race. Negeer niet het feit dat de wensen van je klanten door een concurrent kunnen worden vervuld. Degenen die de essentiële menselijke elementen van plezier, flow en betekenis negeren, varen tegen de wind in. Geluk, het menselijke project, is wat verandering in de 21e eeuw zal aanjagen.

Heart4Happiness vindt de suggesties zeker de moeite waard zolang je bewust bent dat je geluk niet ergens daar vindt. Daar = daarbuiten. Geluk heeft geen vorm, het is geen koopwaar. Dit spel bestaat uit verschillende vormen waarbij we denken dat we geluk in de buitenwereld vinden, hetzij door een leuke teambuildingsdag, een uitje op het werk dan wel een vitaliteitsweek te organiseren. Dit draagt voornamelijk bij aan plezier, tenminste als het iets is waar je ook plezier aan beleeft.

Aanvulling

Het rapport suggereert dat ongelukkige mensen kunnen vechten voor verandering. Onderzoek heeft uitgewezen dat naties die minder tevreden zijn over het geheel geneigd zijn tegen gevestigde politici te stemmen en dat verkiezingsresultaten een land gelukkiger kunnen maken. In de aanbevelingen van het rapport zijn bijvoorbeeld meer openbare diensten voor geestelijke gezondheidszorg, voorschriften voor geneesmiddelen op recept en reclame en mindfulness-programma’s op scholen opgenomen.

Het rapport belicht een aantal positieve trends. Sinds 2005 zijn de meeste bestudeerde landen tevredener met het leven (ondanks de toenemende ongelijkheid in het geluk in veel regio’s). Landen als Bulgarije, Sierra Leone en Ecuador hebben meer bereikt dan je zou verwachten als hun bruto binnenlands product met tien was vermenigvuldigd.

En als onze regeringen niet voor ons zorgen, zorgen we wel voor elkaar. Wereldwijd heeft bijna 30 procent van de mensen geschonken aan een goed doel en 20 procent vrijwilliger in de voorgaande maand; in de Verenigde Staten waren die aantallen twee keer zo hoog.

Dus we kunnen het geluk voor iedereen bevorderen door te stemmen en te marcheren voor verandering. We kunnen vrijwilligerswerk doen en donaties doen. We kunnen de banden versterken met familie, vrienden, buren en zelfs mensen die we alleen online kennen. Zoals onderzoek suggereert, is het dit ethos van verbondenheid en vrijgevigheid dat zou kunnen helpen om het World Happiness Report van volgend jaar gelukkiger te maken.

Noot

Deze noot wil Heart4Happiness erg graag maken. Het rapport kijkt naar gemiddelden. Ik blijf het heel lastig vinden om geluk te meten op deze manier, want het lijkt nu alsof de Nederlanders erg gelukkig zijn, maar dat geldt niet voor iedereen en schept de nodige verwarring. Daarom denk ik dat het goed is om blij te zijn dat we het over het algemeen goed doen, maar te beseffen dat er nog steeds behoorlijke verschillen zijn met betrekking tot geluk in Nederland.

Bovendien mag er ook nog zoiets bestaan als gewoon je eigen koers bepalen, het volgen van je hart in plaats van de massa. Je mag gewoon je eigen keuzes maken als jij dat wilt en wat voor gemiddelden geldt als goede interventie, geldt echt niet voor iedereen. Het leven draait niet om vergelijkingen.

Als dit onderzoek invloed heeft op het beleid, dien je met voorzichtigheid te handelen. Welke definitie van geluk wordt er gebruikt? Als je jezelf een cijfer geeft op tevredenheid dan wel geluk, op welke definitie geef je jezelf een cijfer? Er bestaat geen universele definitie van geluk. Als jij jezelf een 7 geeft, gaat het vooral over de authentieke dialoog over het cijfer, wat is je verhaal? En dit verhaal is nu eenmaal moeilijk vast te leggen in een onderzoek. Want zelfs in Finland wonen mensen die diep ongelukkig zijn.

De mens is een sociaal wezen. We hebben vaardigheden verworven om met anderen samen te leven en samen te werken. We zijn biologisch ‘hard-wired’ voor interactie met anderen, we zijn bedraad om ons te verbinden met anderen, we zijn sociale wezens. De studie naar de menselijke evolutie toont aan dat deze sociale aard essentieel is gebleken voor het voortbestaan van onze soort maar ook voor een liefdevolle samenleving.

Mensen  kunnen zich volledig bewust zijn van instincten en reflexen. Echter zijn we zo geprogrammeerd in goed en kwaad, schuld en competitief gedrag, dat we vergeten wie we zijn. Wellicht hebben we een schaarste economie gecreëerd. Ik heb het niet over materiële schaarste, maar vooral over schaarste om onze liefde te delen, schaarste om creatief te kunnen zijn, schaarste om onze talenten te tonen, schaarste om te zijn je bent, schaarste om gelukkig te zijn, schaarste om te mogen genieten van je vrije tijd, van je vrienden, je kinderen enzovoort. Velen streven succes na, werken hard en gaan uit van tekort, bijvoorbeeld tekort aan tijd dan wel geld.

Als we een tip konden geven dan is het je relaties meer koesteren, je hoeft de economie niet de rug toe te keren, evenmin je menselijke relaties op te offeren. En gewoon wat meer bewustzijn zetten op je leven.

Bron: World Happiness Report & Greater good magazine 

Over de schrijver
Sheila Neijman is psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mens en organisatie groeien naar een hoger geluksbewustzijn.
Reactie plaatsen