Hoe bouw je aan een top team?
Emoties drijven mensen. Mensen drijven de prestaties. Emotionele intelligentie drijft geluk.

Page content

Algemene Voorwaarden

Dit document bevat afspraken en regels voor trainen, coachen en opleiden voor individuele deelnemers en organisaties. Doel is om de volledige procesgang en kwaliteit openlijk weer te geven.

Dit document is samengesteld door Heart4Happiness (te noemen als H4H), onder auspiciën van Sheila Neijman en gecontroleerd door het CRKBO. Bij aanvang van een opleiding, training of coaching worden de Algemene Voorwaarden bekend gemaakt. Bij het uitbrengen van offertes, facturen en de uitvoering van opdrachten en voor de deelnemers van de opleidingen hanteert Heart4Happiness de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Begripsbepaling

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

 1. Opdrachtnemer: 
 De natuurlijke of rechtspersonen namen wie de Heart4Happiness, ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 27332602, diensten op het gebied van coaching, training, opleiding of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van de algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, opleiding of aanverwante werkzaamheden dan wel daartoe een offerte aanvraagt.
 3. Cliënt:
 De natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden, ook opdrachtgever.
 4. Diensten:
 Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord, waaronder ook opleidingen.
 5. Overeenkomst:
 Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door de Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
 6. Incompany opdrachten: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen die door  Heart4Happiness uitsluitend aan de opdrachtgever worden aangeboden.
 7. Open trainingen: trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven.
 8. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 9. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
 10. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door de opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd, dit geldt onder ander voor aanbiedingen, sponsorplekken, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Heart4Happiness en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Door het aangaan van een training, Coaching, eCoaching of opleiding verklaart de opdrachtgever zich akkoord te hebben verklaard met de Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever is een natuurlijk persoon of organisatie die zich heeft aangemeld middels een gesprek, offerte, Opdrachtbevestiging of inschrijfformulier.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen
 4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Naast deze voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 6. Opdrachtnemer stelt zoveel mogelijk voorwaarden om veiligheid en vertrouwen te garanderen. Elke cliënt of opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces.

Artikel 3: Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht zonder opgave van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien werkdagen, na ontvangst van het inschrijfformulier of opdrachtbevestiging.
 3. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Opdrachtnemer zal door hem te verrichten diensten, opleidingen en trainingen naar best inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitoefenen. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 7. De diensten worden verricht tegen de prijzen die gelden op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle prijzen zijn vrijgesteld van btw of omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Alle prijzen worden in euro’s vermeld.
 8. De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen voor de opdracht staan in de offertes aangegeven. De tarieven en/of kostenramingen zijn exclusief reis- en verblijfskosten. Btw en andere opdracht gebonden kosten die H4H noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, kan worden doorberekend.
 9. In alle gevallen waarin de Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de Opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 10. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijg om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 11. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke, termijn vaststellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4: Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle verstrekte gegevens, zoals    onderzoeksmethoden en onderzoeksgegevens, syllabus, readers, rapporten, adviezen, brochures, project- en trainingsmateriaal, software e.d. het auteursrecht bij opdrachtnemer op grond van de Auteurswet 1912.7
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals onderzoeksmethoden en onderzoeksgegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software e.d. zijn eigendom van opdrachtnemer en uitsluitend bestemd voor de  overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. De cliënt, opdrachtgever dient steeds al het geen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven ter beschikking gestelde werkboeken, brochures, opleiding-, trainingsmaterialen, powerpoint sheets, handboeken, stencils, manuals, flowcharts, opnames en welke andere in de opleiding gebruikte (schriftelijke)materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij Opdrachtnemer, tenzij een ander auteursrechthebbende op het materiaal is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zullen door de Opdrachtgever geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd, dan wel gebruikt voor eigen training, dan wel te verspreiden op welke wijze dan ook.
 5. Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer

Artikel 5: Terbeschikkingstelling van informatie en werkruimte door opdrachtgever

 1. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig en juist alle documenten en gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat Opdrachtnemer deze nodig heeft. Dit geldt tevens voor de terbeschikkingstelling en informeren van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden of training eventueel betrokken zullen zijn.
 2. Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met data internetaansluiting.
 3. De opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opdracht met goed gevolg te kunnen verrichten.
 4. De opdrachtgever zal deelnemer(s) met zorgvuldigheid selecteren, motiveren en informeren over inhoud en werkwijze van training of coaching als wel informatie verschaffen over zaken van organisatorische aard.
 5. Mochten deze bovengenoemde zaken onvoldoende gerealiseerd worden dan kan dit aangemerkt worden als een vorm van overmacht en gelden de dien overeenkomstige bepalingen overmacht.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de  totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en coachee en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 7: Overmacht

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen.
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever na het afsluiten van een overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, of overmacht.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, tijd, daardoor direct of indirect ontstaan.
 6. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal door opdrachtnemer het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid zich aandiende.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

 1. Voor de opleidingen zoals gelukcoach geldt een betalingsverplichting vooraf aan de opleiding.
 2.  Betaling dienst te geschieden na 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening, of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Restitutie is uitsluitend mogelijk voor trainingen en opleidingen welke nog niet zijn aangevangen. De deelnemer heeft het recht deelname aan een opleiding te annuleren per (aangetekend) verzonden brief of per mail door Opdrachtnemer bevestigd, binnen 14 werkdagen na aanmelding via inschrijfformulier of opdrachtovereenkomst.
 4. Bij aanvang opleidingen is geen restitutie meer mogelijk. Dit geldt eveneens voor gesponsorde plaatsen.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen of andere redenen een opleiding te annuleren. Indien van toepassing zorgt Opdrachtnemer voor volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Eventuele overige gemaakte (on) kosten kunnen niet bij Opdrachtnemer worden gedeclareerd.
 6. Voor opleidingen kan, indien dit persoonlijk via de mail is afgesproken, een gespreide betaling overeen gekomen worden. Het termijnbedrag moet steeds voorafgaand aan de startdatum van de afgesproken module zijn overgemaakt op de bankrekening van Opdrachtnemer.
 7. Voor gespreide betalingen geldt een betalingsverplichting.
 8. Betaling inzake trainingen voor bedrijven en organisaties dient de betalingsverplichting te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven. De daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, gevaarlijk is, of schade kan toebrengen of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien bij faillissement, surseance van betaling, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of in geval van onder beheer-, of bewind-, onder curatele stelling van de consument, heeft Opdrachtnemer het recht zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Het toepassen van de aangereikte tools van Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever is volledig voor verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook, ontstaan tijdens of na de gevolgde training, Coaching, eTraining, opleiding of aanschaf van een product. De consument is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.
 2. De Opdrachtgever is op de hoogte dat training, Coaching, eTraining, opleiding of aanschaf van een product bedoeld zijn voor mensen die psychisch gezond zijn en een training willen volgen waarbij ze nieuwe inzichten kunnen opdoen. Het betreft hier geen mensen met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen. De Opdrachtgever dient van tevoren te melden of hij/zij een psychiatrische diagnose heeft volgens de DSM-IV H4H is nimmer verantwoordelijk voor schade van welke aard ook.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer wordt verstrekt.
 4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. Opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor het geen de Opdrachtgever na de training, Coaching, eTraining, opleiding of aanschaf van een product met de opgedane kennis doet.
 7. De Opdrachtgever  wordt aansprakelijk gesteld indien hij/zij de inhoud van de lesstof aan derden overhandigd of voor eigen business gebruikt, zonder toestemming van Opdrachtnemer.
 8. Opdrachtnemer zal bij inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. Opdrachtgever is verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals Schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolgen van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.

Artikel 11: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de consument gehouden zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al het geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13: Annulering en wijzigingen

 1. Op het moment dat de opdracht is verleend, of het inschrijfformulier is ingevuld en opgestuurd naar Opdrachtnemer en de planning van het project door de opdrachtgever is goedgekeurd, gaat de annuleringsregeling van Opdrachtnemer in.
 2. Onder annulering wordt verstaan: het op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wijzigen, afgelasten en/of opschorten van trainings- en/of andere activiteiten op de daarvoor met de opdrachtgever overeengekomen data.
 3. De annuleringsregeling houdt het volgende in, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen: De Opdrachtgever heeft het recht zonder opgave van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien werkdagen, na ontvangst Opdrachtnemer van het inschrijfformulier of opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever.
 4. Wijzigingen van reeds geplande sessies, afspraken of cursussen tijdens een traject voor individuele coaching of groepscoaching kunnen kosteloos geschieden tot 48 uur voor aanvang van de afgesproken tijd.
 5. Bij wijziging korter dan 48 uur voorafgaand aan de sessie wordt 100% van het offertebedrag voor deze sessie in rekening gebracht.
 6. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangebrachte deelnemer na aanvang van de training of coaching de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vermindering van de overeengekomen prijs of restitutie. Vervanging door een andere deelnemer na aanvang van training of coaching kan worden overlegd met opdrachtnemer, zonder dat deze daartoe verplicht is.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer aan een training of workshop uit te sluiten van (verdere) deelneming indien opdrachtnemer van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen. Omstandigheden kunnen zijn, maar niet uitsluitend: agressiviteit, psychiatrische diagnose niet benoemd of deviant gedrag van deelnemer.
 8. Wijzigingen in aard en omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen te worden.
 9. Opdrachtnemer wil een verzoek tot wijziging van aard en/ of omvang van de overeenkomst welwillend overwegen, doch is tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
 10. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer, terwijl wel een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij H4H partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd door de Kamer van Koophandel
 5. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

Artikel 13: Bijzondere bepalingen

 1.  Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers worden geleverd. De klachtenregeling staat vermeld op https://heart4happiness.nl/klachtenregeling/
 2. Van toepassing is steeds de laats gedeponeerde versie algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tot opdracht.Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het arrondissement, onverminderd het recht van opdrachtnemer zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

Aanvullende bepaling

 1. Voor de opleiding voor Gelukscoach geldt een aanwezigheidsprestatie van 100% voor het behalen van een certificaat.
 2. Voor de opleiding voor Mentor geldt een aanwezigheidsprestatie van 100% voor het behalen van een certificaat.
 3. Indien na aanvang van de opleiding voor Gelukscoach of Mentor opleiding de deelnemer besluit om (zonder opgaaf van reden) te stoppen, heeft de Gelukscoach deelnemer of mentor deelnemer een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Er is geen restitutie van geld en geen toegang meer tot de leeromgeving.
 4. Indien de deelnemer Gelukscoach of mentor deelnemer na aanvang opleiding, niet deelneemt aan de opleiding en geen opgaaf van redenen per mail of schriftelijk meldt, wordt door Heart4Happiness de overeenkomst ontbonden. De cursist heeft geen toegang meer tot de leeromgeving en het lesmateriaal.
 5. Copyright van alle door Heart4Happiness gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Heart4Happiness, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.